Эрдэм шинжилгээ


Судалгааны лаборатори, шинжлэх ухааны чиглэлээр


Судалгааны их сургууль болох стратегийн зорилтын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ


ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨЛ


МУИС-д хэрэгжсэн эрдэм шинжилгээний төсөл

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ


WOS-Д БҮРТГЭГДСЭН ӨГҮҮЛЭЛД ХАМТАРСАН ГАДААД УЛСЫН СУДЛААЧДЫН ТОО (2019-2021)

WOs өгүүлэЛ, эшлэлийн өсөлт

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар