Дүрэм, журам

МУИС-ийн үндсэн үйл ажиллагааг бүтээмжтэй, үр нөлөөтэй, ил тод, хууль ёсны дагуу хэрэгжүүлэх, удирдлагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үндсэн үйл ажиллагаанд оролцогчдын эрх зүйн байдал, сургалт, судалгаа, санхүүжилттэй холбогдох хуулиар тусгайлан зохицуулаагүй харилцааг зохицуулах баримтууд болно.

Удирдах зөвлөлийн тогтоол, МУИС-ийн Ректорын тушаал, болон Эрдмийн зөвлөлийн тогтоолоор баталсан дүрэм журмын хуулбарыг татаж боломжтой. Дүрэм журмын нэр, түүнд орсон үг хэллэгээр шүүж харна уу.# Нэр Батлагдсан огноо Тушаал Холбоос
1 Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2024.05.17 УЗ-ийн тогтоол 06 Харах
2 МУИС-ийн дүрэм 2023.12.28 УЗ-ийн тогтоол 14 Харах
3 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2024.03.18 Ректорын тушаал А/121 Харах
4 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2024.01.30 Ректорын тушаал А/43 Харах
5 Багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2023.12.28 Захирлын тушаал A/619 Харах
6 МУИС-ийн профессор багшийн албан тушаалын зэрэглэл ахиулах, ажлын гүйцэтгэлийг тооцох журам 2024.04.26 Эрдмийн зөвлөлийн тогтоол №4 Харах
7 МУИС-ийн профессор, дэд профессор цол олгох журам 2024.04.26 Эрдмийн зөвлөлийн тогтоол №4 Харах
8 Профессор багш ажиллуулах журам 2019.05.06 Захирлын тушаал А/208 Харах
Профессор багш ажиллуулах журмын нэмэлт, өөрчлөлт 2023.09.28 Захирлын тушаал А/412 Харах
9 Зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам 2015.08.28 Захирлын тушаал А/234 Харах
10 Хүндэт цол олгох журам 2015.08.28 Захирлын тушаал А/234 Харах
11 Шагнал урамшууллын нийтлэг журам 2017.05.18 Захирлын тушаал А/127 Харах
12 Үйлчилгээний нэгдсэн стандарт 2016.05.20 Захирлын тушаал А/133 Харах
13 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2023.05.31 Захирлын тушаал А/230 Харах
14 Ректорын зөвлөлийн ажиллах журам 2015.12.15 Захирлын тушаал А/365 Харах
15 Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 2018.04.11 Захирлын тушаал А/108 Харах
16 Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого 2012.08.31 Захирлын тушаал 421 Харах
17 Технологи дамжуулах журам 2012.08.31 Захирлын тушаал 421 Харах
18 Судалгааны санхүүжилтээс МУИС-д шууд бус зардлын хуримтлал бүрдүүлэхэд баримтлах журам 2016.06.13 Захирлын тушаал А/162 Харах
19 Судалгааны хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны журам 2017.06.23 Захирлын тушаал А/188 Харах
20 Барааны тэмдгийг ашиглах түр журам 2014.03.31 Захирлын тушаал А/71 Харах
21 Судалгааны ажлын санхүүжилтийн журам 2022.07.01 Захирлын тушаал А/270 Харах

22

Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам 2016.05.04 Захирлын тушаал А/112 Харах
23 Сургалтын хөтөлбөрийн журам 2022.06.27 Захирлын тушаал А/256 Харах
24 Сургалтын үйл ажиллагааны журам 2022.06.27 Захирлын тушаал А/256 Харах
25 Эрдэм шинжилгээний ажилтан ажиллуулах журам 2022.07.01 Захирлын тушаал А/276 Харах
26 Бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2018.06.28 Захирлын тушаал А/248 Харах
27 Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2019.05.31 Захирлын тушаал А/243 Харах
28 Суралцагчийн дадлагын журам 2018.04.26 Захирлын тушаал А/136 Харах
29 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал 700 Харах
30 Байгалийн ухааны лабораторийн хичээл явуулах үйл ажиллагааны ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал 700 Харах
31 Гадаадын иргэнийг суралцуулах журам 2020.05.08 Захирлын тушаал А/113 Харах
32 ТҮЦ машиныг ашиглах журам 2014.12.30 Захирлын тушаал А/422 Харах
33 Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам 2021.12.06 Захирлын тушаал А/367 Харах
34 Оюутны дотуур байрны журам 2023.11.03 Захирлын тушаал А/516 Харах
35 Номын сангийн журам 2021.04.30 Захирлын тушаал А/98 Харах
36 Суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам 2021.07.09 Захирлын тушаал А/171 Харах
37 Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам 2020.10.30 Захирлын тушаал А/296 Харах
38 Судалгааны лаборатори ажиллуулах журам 2020.08.26 Захирлын тушаал А/204 Харах
39 Дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг үнэлэх аргачлал 2018.06.18 Захирлын тушаал А/224 Харах
40 Харьяа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх журам 2021.11.12 Захирлын тушаал А/224 Харах
41 Хурлын танхим ашиглалтын журам, гэрээ 2019.02.28 Захирлын тушаал А/87 Харах
42 Судалгааны лабораторийн шинжилгээний төлбөрт үйлчилгээний түр журам 2019.04.23 Захирлын тушаал А/163 Харах
43 Пост-доктор ажиллуулах журам 2019.08.19 Захирлын тушаал А/341 Харах
44 Магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2019.08.20 Захирлын тушаал А/342 Харах
45 Технологийн коллеж төгсөгчийг суралцуулах түр журам 2019.08.27 Захирлын тушаал А/359 Харах
46 Хичээл дүйцүүлэх журам 2021.12.02 Захирлын тушаал А/361 Харах
47 Багажит анализын төвийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.06 Захирлын тушаал А/540 Харах
48 Магистр докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам 2020.02.07 Захирлын тушаал А/56 Харах
49 Цахим сургалтын журам 2020.04.20 Захирлын тушаал А/89 Харах
50 Гадаадын иргэнийг урих, ажиллуулах журам 2020.06.04 Захирлын тушаал А/135 Харах
51 Багш, ажилтны хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилтийн журам 2021.01.20 Захирлын тушаал А/13 Харах
52 Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд оюутан элсүүлэх журам 2024.05.03 Ректорын тушаал А/230 Харах
53 Суралцагчдад сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх журам 2021.04.20 Захирлын тушаал А/91 Харах
54 Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл эрхлэн хэвлүүлэхэд баримтлах журам 2021.06.04 Захирлын тушаал А/125 Харах
55 Суралцагч бусад их сургуулиас хичээл судлах үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2021.09.16 Захирлын хамтарсан тушаал А/230 Харах
56 МУИС-ийн санхүүжилтээр сурах бичиг зохиох, орчуулах үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2021.10.28 Захирлын тушаал А/299 Харах
57 МУИС-ийн өмчлөлийн орон сууцыг хөлслүүлэх журам 2022.07.28 Захирлын тушаал А/290 Харах
58 Бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтыг тогтоох тухай 2023.06.15 УЗ-ийн тогтоол 12 Харах
59 Судалгааны ажлын ёс зүйн журам 2024.01.08 Ректорын тушаал А/01 Харах
60 Цахим харилцааг зохицуулах журам 2024.02.21 Ректорын тушаал А/78 Харах
61 МУИС-ийн эзэмшлийн авто тээврийн хэрэгслийг ашиглаж журам 2024.03.27 Ректорын тушаал А/141 Харах

01

2017.06.14 | УЗ-ийн тогтоол 09

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа зохицуулна. Үүнд, зөвлөлийг байгуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, үүсгэн байгуулагчийн хамтын ажиллагааны талаар заасан байдаг.

02

Монгол Улсын Их Сургуулийн дүрэм

2023.12.28 | УЗ-ийн тогтоол 14

МУИС-ийн үндсэн үйл ажиллагааг бүтээмжтэй, үр нөлөөтэй, ил тод, хууль ёсны дагуу хэрэгжүүлэх, удирдлагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үндсэн үйл ажиллагаанд оролцогчдын эрх зүйн байдал, сургалт, судалгаа, санхүүжилттэй холбогдох хуулиар тусгайлан зохицуулаагүй харилцааг зохицуулдаг.