Дүрэм, журам

Монгол Улсын Их Сургуулийн үндсэн үйл ажиллагааг бүтээмжтэй, үр нөлөөтэй, ил тод, хууль ёсны дагуу хэрэгжүүлэх, удирдлагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үндсэн үйл ажиллагаанд оролцогчдын эрх зүйн байдал, сураглт, судалгаа, санхүүжилттэй холбогдох хуулиар тусгайлан зохицуулаагүй харилцааг зохиууцалахд энэхүү дүрмүүдийн зорилго оршино.# Нэр Батлагдсан огноо Тушаал Холбоос
1 МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2017.06.14 УЗ-ийн тогтоол №09 Харах
2 МУИС-ийн дүрэм 2023.12.28 УЗ-ийн тогтоол №14 Харах
3 МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам 2022.01.28 Захирлын тушаал №А/31 Харах
4 МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2019.05.01 ЭЗ-ийн тогтоол №09 Харах
5 МУИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2023.12.28 Захирлын тушаал №A/619 Харах
6 МУИС-д профессор багш ажиллуулах журам 2019.05.06 Захирлын тушаал №А/208 Харах
МУИС-д профессор багш ажиллуулах журмын нэмэлт, өөрчлөлт 2023.09.28 Захирлын тушаал №А/412 Харах
7 МУИС-д зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам 2015.08.28 Захирлын тушаал №А/234 Харах
8 МУИС-ийн хүндэт цол олгох журам 2015.08.28 Захирлын тушаал №А/234 Харах
9 МУИС-ийн шагнал урамшууллын нийтлэг журам 2017.05.18 Захирлын тушаал №А/127 Харах
10 МУИС-ийн үйлчилгээний нэгдсэн стандарт 2016.05.20 Захирлын тушаал №А/133 Харах
11 МУИС-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2023.05.31 Захирлын тушаал №А/230 Харах
12 МУИС-ийн ректорын зөвлөлийн ажиллах журам 2015.12.15 Захирлын тушаал №А/365 Харах
13 МУИС-ийн гадаад томилолтын зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, тайлагнах журам 2011.12.05 Захирлын тушаал №653 Харах
14 Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 2018.04.11 Захирлын тушаал №А/108 Харах
15 МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Харах
16 МУИС-ийн технологи дамжуулах журам 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Харах
17 МУИС-ийн ажилтны ажлын цаг бүртгэлийн журам 2022.05.19 Захирлын тушаал №А/171 Харах
18 Судалгааны санхүүжилтээс МУИС-д шууд бус зардлын хуримтлал бүрдүүлэхэд баримтлах журам 2016.06.13 Захирлын тушаал №А/162 Харах
19 МУИС-ийн Судалгааны хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны журам 2017.06.23 Захирлын тушаал №А/188 Харах
20 МУИС-ийн барааны тэмдгийг ашиглах түр журам 2014.03.31 Захирлын тушаал №А/71 Харах
21 МУИС-ийн Судалгааны ажлын санхүүжилтийн журам 2022.07.01 Захирлын тушаал №А/270 Харах

22

 

МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам 2016.05.04 Захирлын тушаал №А/112 Харах
23 Сургалтын хөтөлбөрийн журам 2022.06.27 Захирлын тушаал №А/256 Харах
24 Сургалтын үйл ажиллагааны журам 2022.06.27 Захирлын тушаал №А/256 Харах
25 МУИС-д эрдэм шинжилгээний ажилтан ажиллуулах журам 2022.07.01 Захирлын тушаал №А/276 Харах
26 МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2018.06.28 Захирлын тушаал №А/248 Харах
27 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2019.05.31 Захирлын тушаал №А/243 Харах
28 МУИС-ийн суралцагчийн дадлагын журам 2018.04.26 Захирлын тушаал №А/136 Харах
29 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Харах
30 Байгалийн ухааны лабораторийн хичээл явуулах үйл ажиллагааны ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Харах
31 МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам 2020.05.08 Захирлын тушаал №А/113 Харах
32 МУИС-ийн оюутан суралцагчид тодорхойлолт олгох зориулалттай ТҮЦ машиныг ашиглах журам 2014.12.30 Захирлын тушаал №А/422 Харах
33 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам 2021.12.06 Захирлын тушаал №А/367 Харах
34 МУИС-ийн оюутны дотуур байрны журам 2023.11.03 Захирлын тушаал №А/516 Харах
35 МУИС-ийн Номын сангийн журам 2021.04.30 Захирлын тушаал №А/98 Харах
36 МУИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам 2021.07.09 Захирлын тушаал №А/171 Харах
37 Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам 2020.10.30 Захирлын тушаал №А/296 Харах
38 МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам 2020.08.26 Захирлын тушаал №А/204 Харах
39 МУИС-д дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг үнэлэх аргачлал 2018.06.18 Захирлын тушаал №А/224 Харах
40 МУИС-ийн харьяа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх журам 2021.11.12 Захирлын тушаал №А/224 Харах
41 МУИС-ийн хурлын танхим ашиглалтын журам, гэрээ 2019.02.28 Захирлын тушаал №А/87 Харах
42 МУИС-ийн судалгааны лабораторийн шинжилгээний төлбөрт үйлчилгээний түр журам 2019.04.23 Захирлын тушаал №А/163 Харах
43 МУИС-д пост-доктор ажиллуулах журам 2019.08.19 Захирлын тушаал №А/341 Харах
44 МУИС-ийн магистрант докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2019.08.20 Захирлын тушаал №А/342 Харах
45 МУИС-д технологийн коллеж төгсөгчийг суралцуулах түр журам 2019.08.27 Захирлын тушаал №А/359 Харах
46 МУИС-д хичээл дүйцүүлэх журам 2021.12.02 Захирлын тушаал №А/361 Харах
47 МУИС-ийн багажит анализын төвийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.06 Захирлын тушаал №А/540 Харах
48 Магистр докторын судалгааны ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх журам 2020.02.07 Захирлын тушаал №А/56 Харах
49 МУИС-ийн цахим сургалтын журам 2020.04.20 Захирлын тушаал №А/89 Харах
50 МУИС-д гадаадын иргэнийг урих, ажиллуулах журам 2020.06.04 Захирлын тушаал №А/135 Харах
51 МУИС-д ажилтан ажиллуулах журам 2020.09.15 Захирлын тушаал №А/229 Харах
52 МУИС-ийн багш, ажилтны хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилтийн журам 2021.01.20 Захирлын тушаал №А/13 Харах
53 Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд оюутан элсүүлэх журам 2023.12.11 Захирлын тушаал №А/579 Харах
54 МУИС-ийн суралцагчдад сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх журам 2021.04.20 Захирлын тушаал №А/91 Харах
55 МУИС-д эрдэм шинжилгээний сэтгүүл эрхлэн хэвлүүлэхэд баримтлах журам 2021.06.04 Захирлын тушаал №А/125 Харах
56 Суралцагч бусад их сургуулиас хичээл судлах үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2021.09.16 Захирлын хамтарсан тушаал А/230 Харах
57 МУИС-ийн санхүүжилтээр сурах бичиг зохиох, орчуулах үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2021.10.28 Захирлын тушаал №А/299 Харах
58 МУИС-ийн өмчлөлийн орон сууцыг хөлслүүлэх журам 2022.07.28 Захирлын тушаал №А/290 Харах
59 МУИС-ийн бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалтыг тогтоох тухай 2023.06.15 УЗ-ийн тогтоол №12 Харах
60 Судалгааны ажлын ёс зүйн журам 2024.01.08 Ректорын тушаал А/01 Харах
61 МУИС-ийн цахим харилцааг зохицуулах журам 2024.02.21 Ректорын тушаал №А/78 Харах