NUM logo
Loading...

menu Алсын хараа

1942

“...Сүүлийн жилүүдэд мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ хурцаар мэдрэгдэж байна. Хэрэв урьд нь бидний хэрэгцээг дунд сургуулиас авч буй боловсон хүчин үндсэндээ хангаж байсан бол хүн амын соёл, улс төрийн түвшин өсөхийн хэрээр жил ирэх тутам дээд боловсролтой мэргэжилтнүүд улам ихээр шаардагдаж байна… Манай оронд дээд сургууль нээж байгаа нь өөрийн эх орондоо дээд мэргэжилтэй үндэсний боловсон хүчин бэлтгэх бололцоог бидэнд анх удаа олгож байна. Өөрийн оронд дээд сургуулийг зохион байгуулахдаа монголын залуучуудад бидний олгох мэдлэг нь манай бүтээн байгуулалтын ерөнхий зорилттой нягт холбоотой байхад бид зорьж, зорьсондоо хүрэх ёстой. Манай анхны дээд сургуулийн оюутан болж буй залуус шинэ амьдралд хөл тавьж байна. Нээгдэж буй дээд сургуульд элсэн суралцагч бүр оюутан болох нь ихээхэн нэр төрийн хэрэг гэдгийг ойлгох ёстой. Түүнчлэн өөртэйгөө маш шаргуу хичээнгүй ажилласан нөхцөлд л дээд боловсролыг жинхэнэ ёсоор олж авна гэдгийг оюутан нэг бүр ойлгох хэрэгтэй. Дээд сургуульд суралцах нь ихээхэн бэрхшээлтэй тулгарна гэсэн үг, тийм учраас оюутан бүр дээд боловсрол олж авах замд тохиолдох саад бэрхшээлийг даван туулахад өөрт байгаа бүх хүчээ дайчилдаг байх ёстой. Дээд сургуулийн оюутан, багш нарын өмнө оюутан нэг бүрийг олж авсан мэдлэгээ ашиглаж чаддаг, мэдлэг оюунаа тасралтгүй боловсронгуй болгодог бүтээлч ажилтан болгон бэлтгэх зорилт тавихыг би хүсэж байна.”

МУИС–ийн нээлтийн баярын хуралд Намын төв хорооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ю.Цэдэнбалын тавьсан илтгэлээс

1996

Монгол Улсын Их Сургуулийн эрхэм зорилго нь байгаль нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны уламжлалт болон орчин үеийн салбараар онолын суурь хавсарга судалгаа, туршилт хийж, улсын өмнө дэвшигдсэн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, монголын ард түмний оюуны сэтгэлгээний ололт, уламжлалыг хадгалан хөгжүүлэх хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулах, их сургуулийн боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх, эрдэм мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж, нийгэмдээ үйлчлэхэд оршино.

Шинжлэх ухаан, боловсролын сайдын тушаалаар баталсан
“Монгол Улсын Их Сургуулийн дүрэм” 1996 он

2000

МУИС-ийн эрхэм зорилго бол байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны салбарт сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлаараа үндэсний цөм байж, нийгэмд манлайлах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг Монгол Улсын тэргүүлэх их сургууль байхад оршино. Монгол Улсын Их Сургуулийн үнэт зүйл
• Хүний хүчин зүйл, бүтээлч байдлыг хөхүүлэн урамшуулах
• Эрдмийн эрх чөлөө ба хариуцлагыг эрхэмлэх
• Шударга ёс, нэгдмэл байдлыг дээдлэх

“Монгол Улсын Их Сургуулийн стратегийн төлөвлөгөө 2000-2005”

2022

МУИС-ийн алсын хараа нь "дэлхийн түвшний их сургууль" болоход оршино. Үүний дүнд 2024 онд МУИС нь чөлөөт мэдлэг буюу "либерал арт" уламжлалд суурилсан, бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх байр суурьтай судалгааны их сургууль болж, улмаар Азийн шилдэг 100 их сургуулийн эгнээнд багтаж орно. Энэхүү алсын харааны хүрээнд МУИС нь шинжлэх ухааны үндсэн салбаруудыг хамарсан чөлөөт мэдлэг буюу "либерал арт" уламжлалд суурилсан хөтөлбөртэй, байгалийн ухаан, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн суурь асуудлаар сургалт, судалгааны ажлыг тогтвортой эрхэлж, эрдэм мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилготой академик буюу эрдмийн байгууллага болно. Бид зорьж буй алсын хараа, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах стратегийн чиглэлийг тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн тодорхойлж байна. Үүнд:
1. Судалгааны хамрах хүрээг өргөжүүлэх, түвшинг дэлхийн жишигт нийцүүлнэ.
2. Сургах ба суралцах үйл явцыг дэлхийн тэргүүлэх түвшинд хүргэнэ.
3. Нийгэмд мэдлэгээр манлайлж, нийгмийн хөгжлийн түүчээ байна.
4. Байгууллагын бие даасан байдлыг хангаж, менежментийн олон улсын шилдэг арга барилыг нэвтрүүлэн, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангана.

“Монгол Улсын Их Сургуулийн стратегийн төлөвлөгөө 2016-2024”