Сургалт, оюутан


Нийт суралцагчид


Гадаад оюутан


Элсэгч, Төгсөгч /2019-2020 оны хичээлийн жил/


Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээний тоо, төрөл

Оюутны клуб, байгууллага

Төгсөгчдийн судалгаа /2018-2019 оны хичээлийн жилд төгсөгчдийн мөшгих судалгаа/


МУИС-д хэрэгжүүлж байгаа шаталсан сургалтын хөтөлбөр


Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар