Тендерийн жагсаалт


Он Дугаар Тендер шалгаруулалтын төрөл Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын тоо Төлөв - Багц
2021 МУИС/202101001 Ажил Хичээлийн 7 дугаар байр, БС-ийн барилга /шинэ/ Багцгүй

Тендер үүсгэсэн

2021 МУИС/202101021 Зөвлөх үйлчилгээ Хичээлийн 8-р байр зураг төсөл, төсөв Багцгүй

Тендер үүсгэсэн

2021 МУИС/202101020 Бараа МТГ-ын бараа, ажил /2 багц/ 2

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - Бүрэлдэхүүн таван сургуульд утасгүй сүлжээний өргөтгөл хийх

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - Шилэн кабелийн холболт хийх

2021 МУИС/202101018 Ажил МУИС-ийн урсгал засвар -3 Багцгүй

Тендер зарлагдсан

2021 МУИС/202101017 Ажил МУИС-ийн урсгал засвар -2 /3 багц/ 3

Тендер зарлагдсан - ХШУИС

Тендер зарлагдсан - ХЗС

Тендер зарлагдсан - ОУХНУС

2021 МУИС/202101015 Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ Интернет үйлчилгээ үзүүлэх /2 багц/ 2

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - Гарц 2

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - Гарц 1

2021 МУИС/202101014 Зөвлөх үйлчилгээ Microsoft OVS-ES лиценз /2020 оноос он дамжих/ Багцгүй

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан

2021 МУИС/202101013 Зөвлөх үйлчилгээ Хөрсний геологийн ажил /ХБ-6, ХБ-4/ Багцгүй

Гэрээ байгуулсан

2021 МУИС/202101011 Зөвлөх үйлчилгээ Судалгааны программ хангамжийн лицензийн төлбөр /2020 оноос он дамжих/ Багцгүй

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан

2021 МУИС/202101016 Ажил МУИС-ийн урсгал засвар -1 /2 багц/ 2

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн захиргаа

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн дадлагын бааз

2021 МУИС/202101010 Бараа МУИС-ийн тавилга,эд хогшил -2 /4 багц / 4

Тендер зарлагдсан - ХШУИС

Тендер зарлагдсан - БС /8.233.800₮- хэмнэлт/

Тендер зарлагдсан - ХЗС /Хэмнэлт-4,090,000/

Тендер зарлагдсан - ТС / ХГ, Номын сан, ЗХНГ, МТГ, БТТ/

2021 МУИС/202101009 Бараа МУИС-ийн тавилга,эд хогшил -1 /3 багц / 3

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн Тавилга эд хогшил /Захиргаа, НУС, ХУС, БУС/

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн лабораторийн тавилга эд хогшил

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн Тавилга эд хогшил /2020 оноос он дамжих/

2021 МУИС/202101008 Бараа Хэлний туршилтын судалгааны лаборатори байгуулах Багцгүй

Тендер зарлагдсан

2021 МУИС/202101006 Бараа МУИС-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж-4 /2 багц / 2

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - ТС-гийн нэгжүүд, МСХ-гийн тоног төхөөрөмжүүд

Техникийн тодорхойлолтыг үнэлгээний хороо хүлээн авсан - ОБ

2021 МУИС/202101005 Бараа МУИС-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж-3 /2 багц / 6

Тендер зарлагдсан - ХШУИС. Сургалт судалгааны анги, лабораторийн тоног төхөөрөмж

Тендер зарлагдсан - ХШУИС. ЭХИТ. Сургалтын лабораторийн тоног төхөөрөмж

Тендер зарлагдсан - ХШУИС. МКУТ. Сургалтын лабораторийн тоног төхөөрөмж

Тендер зарлагдсан - ХШУИС. ХБИТ. Сургалтын тоног төхөөрөмж

Тендер зарлагдсан - ХШУИС. Сургалт судалгааны бараа

Тендер зарлагдсан - ХЗС

2021 МУИС/202101004 Бараа МУИС-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж-2 /3 багц / 2

Тендер зарлагдсан - БС

Тендер зарлагдсан - ОУХНУС

2021 МУИС/202101003 Бараа МУИС-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж-1 /3 багц / 3

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн сургалтын тоног төхөөрөмж / захиргаа, ХУС, НУС, БУС/

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн лабораторийн тоног төхөөрөмж / Газар зүй, геологи, биологи-физик, физик, хими/

Тендер зарлагдсан - ШУС-ийн хурлын заалны тоног төхөөрөмж /2020 оноос он дамжсан/

2021 МУИС/202101002 Ажил Багш, оюутны үйлчилгээний төвийн барилга /шинэ/ Багцгүй

Гэрээ байгуулсан

2021 МУИС/202101019 Ажил МУИС-ийн урсгал засвар-4 3

Тендер зарлагдсан - Өлзийт хороолол дахь сургалт судалгааны баазад гүний худаг гаргах

Тендер үүсгэсэн - Буулгалт, цооног ажил

Тендер зарлагдсан - Биеийн тамирын заалны таазны дулаалга хийх