Шийдвэрийн жагсаалт 2018

1-r sar

 • Томилолтоор ажиллуулах зам хоногийн зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Оюутныг сургуулиас чөлөөлөх тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал олгох тухай
 • Шилжилтийн комис байгуулах тухай
 • Элсэлтийн комис байгуулах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах тухай
 • Ажллын хэсэг байгуулах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах, төслөөс зардал гаргах тухай
 • Суурь судалгааны зардал олгох тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах, төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах, зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах, зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах, зардал гаргах тухай

2-р сар

 • Томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай
 • Зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай
 • Ахмад багш ажилтнуудад буцалтгүй тусламж олгох тухай
 • Суурь зардал болон төслийн санхүүжилт олгох тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай

3-р сар

 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төслөөс зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах тухай
 • Сургалт зохион байгуулах зардал гаргах тухай
 • Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 • Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 • Зарим суралцагчдад тэтгэлгийг цуцлах, болзол хангасан оюутанд тэтгэлэг олгох тухай
 • Гадаад оюутанд тэтгэлэг олгох тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах төсвөөс зардал гаргах тухай 
 • Томилолтоор ажиллуулах тухай
 • Зардал гаргах тухай
 • Зардал гаргах тухай
 • Томилолтоор ажиллуулах тухай
 • Нээлттэй харьцуулсан тендерийн үнэлгээний хороо ажлын хэсэг батлах