Шийдвэрийн жагсаалт 2017

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар 

6-р сар

7-р сар

8-сар

  • Томилотоор ажллуулах, төслөөс зардал гаргах тухай
  • Зардал гаргах тухай
  • Төслөөс зардал гаргах, томилолтоор ажиллуулах тухай
  • Зардал гаргах тухай
  • Гадаадад томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай
  • Гадаадад томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай
  • МУИС-ийн захиралын нэрэмжит шагнал олгох тухай
  • Гадаадад томилолтоор ажиллуулах зардал гаргах тухай
  •