Төлбөр хураамж, үйлчилгээний хөлсөнд орсон өөрчлөлт

Сургалтын төлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай /Удирдах зөвлөл 2017.03.31/

2017-2018 оны хичээлийн сургалтын төлбөр  /Удирдах зөвлөл 2017.03.31/