Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт

2016 он