Батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

Мэдээлэл боловсруулж байна.