Аудитын дүгнэлт,аудитлагдсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2017 оны МУИС-ийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2017 оны МУИС-ийн Хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2016 оны МУИС-ийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2016 оны МУИС-ийн Хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2015 оны МУИС-ийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2015 оны МУИС-ийн хагас жилийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2014 оны МУИС-ийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

2013 оны МУИС-ийн Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан