5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Харилцагч байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/3/14 УБДС ТЄХК Голомт 45819014.00 0560 халаалт дулаан
2018/3/14 УБЦТС Голомт 8311026.00 4035076 цахилгааны тєлбєр
2018/3/14 УБЦТС Голомт 25360639.00 4190293 цахилгааны тєлбєр
2018/3/14 УБЦТС Голомт 11377576.00 4191017 цахилгааны тєлбєр
2018/3/12 МУИС-Тєвлєрсєн сан Хаан банк 649961232.00 2018 оны хаврын тєвлєрїїлэх дїн Дотоод тооцооны зєрїї
2018/3/9 МУИС Шинжлэх Ухааны сургууль-Захиргаа Голомт 250000000.00 Дотоод санхїїжилт
2018/3/9 МУИС Шинжлэх Ухааны сургууль-Захиргаа ХААН 250000000.00 Дотоод санхїїжилт
2018/3/9 МУИС Тєвлєрсєн сан Голомт 2698845800.00 ШУС-ийн тєвлєрїїлэх зардал
2018/3/7 МУИС-Монгол судлалын хїрээлэн Голомт 118070400.00 МСХ 2018 оны санхїїжилт
2018/3/7 Женералтеч ХХК Голомт 91811555.00 номын сан сервер ТТ /номын сан хуримтлал/
MS-excel -рүү хөрвүүлэх