МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Судалгаа


Мэдээллийн систем

Эрдэм шинжилгээний
мэдээллийн менежментийн систем

Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн менежментийн систем /ЭШММС/ нь МУИС-ийн эрдэмтэн багш, судлаагчдын удирдан хэрэгжүүлж, гүйцэтгэсэн бүх төрлийн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг бүртгэх, түүнийг үнэлэх, тайлагнах зориулалт бүхий нэгдсэн мэдээллийн систем юм.

   research.num.edu.mn

Төслийн мэдээллийн менежментийн систем

Төслийн мэдээллийн менежментийн систем /ТММС/ нь МУИС-ийн багш, судлаачдын удирдан хэрэгжүүлж, хэрэгжүүлж буй бүх төрлийн эрдэм шинжилгээний төслийг бүртгэх, төслийн үр дүнг тайлагнах, МУИС-ийн санхүүжилт бүхий төслийн шалгаруулалтыг зарлах, сонгон шалгаруулалт хийх, төслийн явц, санхүүгийн зарцуулалтыг хянах, баталгаажуулах үйл явцыг удирдах нэгдсэн мэдээллийн систем юм.

   project.num.edu.mn

Эрдэм шинжилгээний
цахим сэтгүүлийн систем

Эрдэм шинжилгээний цахим сэтгүүлийн систем /ЭШЦСС/ нь МУИС-иас эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний онлайн сэтгүүлүүдийн нэгдсэн платформ бөгөөд сэтгүүлд өгүүлэл илгээх, түүнийг хянан магадлах, нийтлэх, түгээх зэрэг бүхий л процессыг цахимаар удирдан зохион байгуулах зориулалт бүхий систем юм.

   journal.num.edu.mn

МУИС-ийн ЭЗ-өөр баталгаажсан дотоод
эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн жагсаалт

   Харах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар