Судалгаа


Төсөл, хөтөлбөр

Зарлагдаж буй төслүүд

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Хэрэгжиж буй төслүүд

Гадаад 2021-2024 Усны менежментийн хөтөлбөр хөгжүүлэх CCWATER төсөл    Холбоос
Гадаад 2021-2024 Монгол болон Энэтхэг орнуудын хотын хөгжилд ногоон болон хөх дэд бүтцийг хөгжүүлэх URGENT төсөл    Холбоос
Гадаад 2020-2023 Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн магистрын хөтөлбөр хөгжүүлэх замаар их сургуулийг олон улсжуулах IMPROvE _AGRO төсөл    Холбоос
Гадаад 2020-2023 Нийгэм хүмүүнлэгийн салбарын боловсролын хөтөлбөрийг STEM аргачлалаар сайжруулах ARTEST төсөл    Холбоос
Гадаад 2019-2022 Бидний интернет Internet of US FET төсөл Horizon 2020 - We Net -    Холбоос

Хэрэгжиж дууссан төслүүд

Гадаад 2018-2021 Ухаалаг хот байгуулах магистрын хөтөлбөрийн технологи боловсруулах SMARTCITY төсөл    Холбоос
Гадаад 2018-2020 Монгол улсын дээд боловролын салбарын шинэчлэлт, өөрчлөлтөд хувь нэмэр оруулах нь AGRO campus төсөл
Гадаад 2017-2021 Европ-Монголын хамтын ажиллагаагаар инженерийн боловсролыг сайжруулах EUMONG төсөл    Холбоос
Гадаад 2017-2021 Хүрээлэн буй орчны бодлого, менежмент, технологийн ахисан түвшний нэгдсэн хөтөлбөр INTENSE төсөл    Холбоос
Гадаад 2016-2021 Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын судалгаа, инновацийн чадавхийг бэхжүүлэх ARROW төсөл    Холбоос
Гадаад 2016-2019 Ухаалаг сууц шийдэл гаргах.GREB төсөл    Холбоос
Гадаад 2016-2019 Болонагийн зарчим-ECTS, оюутан солилцооны хөтөлбөрийн багц цаг дүйцүүлэх PAWER төсөл    Холбоос
Гадаад 2016-2019 Европын боловсролын интеграцийн чанарын магадлангийн C3QA төсөл    Холбоос
Гадаад 2015-2019 Азийн болон Европын их дээд, сургуулиудын үйл ажиллагааны менежментийн чадавхийг санхүү, мэдээллийн технологи, хүний нөөц болон оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ гэсэн чиглэлүүдэд сайжруулах TACTIC төсөл    Холбоос
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар