МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Судалгаа


Төсөл, хөтөлбөр

МУИС-ийн багш, судлаачид сүүлийн 3 хичээлийн жилд нийт 11,488.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 445 төсөл хэрэгжүүлснээс байгаагаас МУИС-ийн санхүүжилттэй 111 төсөл (1 тэрбум 889 сая 100 мянган төг.), олон улсын болон гадаадын байгууллагатай хамтарсан 113 төсөл (4 тэрбум 734 сая 300 мянган төг), дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүүжилттэй 221 төсөл (4 тэрбум 864 сая 600 мянган төг.) байна. Хүснэгтэд сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн төслийн үзүүлэлтийг үзүүлэв.

Хөтөлбөр

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар