Монгол Улсын Их Сургууль бакалаврын сургалтын 115 хөтөлбөртэй.


Бакалаврын хөтөлбөр

Магистрын 154 хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг үүнээс судалгааны 101, мэргэжлийн 53 хөтөлбөр байна.

Магистрын хөтөлбөр

Манай сургууль 46 төрлийн докторын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ахисан түвшний боловсрол олгодог.

Докторын хөтөлбөр

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар