МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сургалт


Хөтөлбөрүүд

Монгол Улсын Их Сургууль бакалаврын сургалтын 116 хөтөлбөртэй.


Бакалаврын хөтөлбөр

Магистрын 152 хөтөлбөрөөр /мэргэжлийн, судалгааны/ сургалт явуулдаг.

Магистрын хөтөлбөр

Манай сургууль 49 төрлийн докторын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ахисан түвшний боловсрол олгодог.

Докторын хөтөлбөр

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар