МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сургалт


Шилжилт

Шилжилт

Гадаад дотоодын их, дээд сургуулиас Монгол Улсын Их Сургуульд, мөн МУИС-ийн бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд суралцагчид хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах хүсэлт гаргах, тухайн шилжилтийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг авахад зориулагдсан хэсэг юм.

  Хүсэлт гаргах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар