МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: FLED704
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний тогтолцоо, ангилал, агуулга бүтцийн талаархи үзэл баримтлал, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгох шалгуурууд, харгалзах хүчин зүйлс, материал боловсруулах, хуулбарлах, хувиргах, метакогнитив онол ба бичвэрийн бүтэц, сурах бичгийн төрөл зүйл, сурах бичгийн давуу хийгээд сул тал, дасгалын төрөл зүйл, сургалтын аудио, видео техник, технологи

Зорилго

Багшийн, суралцагчийн, аудиовизуаль, техник хэрэгсэл гэсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүний ангилал, бүтэц, агуулга, материал хэрэглэглэгдэхүүн сонгох шалгуур, харгалзах хүчин зүйлийн талаар цогц мэдлэг эзэмшүүлэх зорилготой, багш сургалтын материалыг хэрхэн сонгох, боловсруулах, ашиглах чадамжтай болох ач холбогдолтой

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, Аст
Индекс: TRAN721
Багц цаг: 3
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL312
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: EEDU402
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ETRA311
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: EEDU300
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL708
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Уг хичээлээр оюутнууд англи хэлний заах аргын сүүлийн үеийн болон уламжлалт онол аргазүйтэй танилцан, суралцагчийн сурах онцлог, хэрэгцээнд тохируулан хэлний дөрвөн чадвар, шинэ үг хэллэг болон хэл зүйг хэрхэн заах, хэл соёлыг харьцуулан заах дадлыг эзэмшихийн зэрэгцээ тус хичээлийн агуулгын хүрээнд эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх чадамжтай болно. Мөн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, хэлний мэдлэг чадварыг үнэлэх аргуудыг бүтээлчээр ашиглан өөрийн зааж буй хичээлээрээ дамжуулан идэвхтэй судлаач багш байх чадварыг эзэмшинэ.

Зорилго

Энэхүү хичээлийг судалсанаар оюутнууд англи хэл заах аргын сүүлийн үеийн түгээмэл хандлагууд, заах аргын онол, арга барил, техник, багшийн ёс зүй, үүрэг зэргийг судлан, хэлэхүйн 4 чадварыг заах аргазүйн талаар ахисан түвшинд эзэмшинэ. Англи хэл заах аргазүйн хичээлийг судласнаар тухайн хэлийг заах аргад задлан шинжилгээ хийх, шүүмжтэй хандах, оюутны хэрэгцээ шаардлага, түвшин, сурах, сургах нөхцөлд нь тохирсон заах арга, техникийг бүтээлчээр хэрэглэж сурна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар