МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT410
Багц цаг: 1
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT305
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр ургамлын геномын бүтэц, генийн экспрессийн зохицуулгын молекул үндэстэй танилцаж, ургамлын эд эсийн өсгөвөр хийх суурь ойлголттой болно. Ургамалд гадны ген трансформаци хийх биологийн арга Agrobacterium tumefaciens–ийн болон физик арга микробуудлагын аргуудтай танилцана. Ургамлын эд эсийн өсгөвөр болон трансформаци хийх аргууд дээр үндэслэн гербицид, пестицид, өвчин, абиотик стрессийг тэсвэрлэх чадвар бүхий болон шинэ шинж тэмдэг бүхий трансген ургамал гарган авах арга зүй болон хэрэглээг судална.

Зорилго

Энэхүү хичээлээр ургамлын эд эсийн өсгөврийн болон генийн инженерчлэлийн аргаар тодорхой шинж тэмдэг бүхий трансген ургамал бүтээхаргуудтай танилцаж, тэдгээрийн хэрэглээг судална.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL303
Багц цаг: 3

Товч агуулга

1.Амьдралын молекул үндэс, молекулын биологийн үндсэн ойлголтууд 2.Молекулын биологийн судалгааны аргууд,Рекомбинант молекулын технологи, Секвенцийн арга, Полимержих гинжин урвалын арга,Электрофорезын арга 3.Биологийн макромолекулуудын бүтэц, орон зайн байгууламж, биологийн фүнкци 4.ДНХ-ийн молекулын репликаци явагдах зарчим, хэрэгжих механзм,биологийн үүрэг, мөн чанар. Прокариот эсийн доторх ДНХ-ийн молекулын репликаци,Эукариот эсийн доторх ДНХ-ийн молекулын репликаци. Эсийн бус орчин дахь ДНХ-ийн молекулын репликаци, ДНХ-ийн репликацид оролцдог уургийн болон ферментийн молекулууд, тэдгээрийн биологийн үүрэг. Репликацийн зохицуулалт. 5.ДНХ-ийн молекулын рекомбинаци явагдах зарчим,түүний механизм, биологийн үүрэг , мөн чанар.Гомолог рекомбинаци. Байрлал өвөрмөгц репликаци, Рекомбинацийн үзэгдлийн эволюцийн биологийн ач холбогдол, үр дагавар 6.ДНХ-ийн молекулын репараци, түүний механизм,биологийн үүрэг , мөн чанар. Репарацийн шууд урвалууд түүнд оролцдог уургийн болон ферментийн молекулууд, Эксциозын репараци явагдах зарчим, биологийн үүрэг. SOS-системын бүтэц зохион байгуулалт, ажиллах зарчим, үйл ажиллагааны зохицуулалт,түүний биологийн ач холбогдол, мөн чанар. 7.Рестрикци-модификацийн системын бүтэц,зохион байгуулалт,биологийн үүрэг, мөн чанар.Рестрикцийн ферментүүдийн нэршил,хэрэглээ. Рестрикцийн I,II, III систем, тэдгээрийн ялгаа онцлог. Фаг болон бактерийн молекул түвшин дэхь тэмцэл, диалектик холбоо, Амьдралын төлөө тэмцлийн молекул түвшний илрэл болох нь 8. Геном, түүний бүтэц зохион байгуулалт,Геномын мэдээлэл нь эволюци хөгжлийн түүхийг хадгалан үлдсэн молекул архив болох нь.Эукариот геномын бүтэц, зохион байгуулалт. Прокариот геномын бүтэц зохион байгуулалт.Митохондрийн геном, Хлоропластын геном 9.Генүүдийн транскрипци, түүний механизм, зохицуулалт,биологийн үүрэг, мөн чанар. Эукариот генийн бүтэц, транскрипци, Прокариот генийн бүтэц, транскрипци, Опероны бүтэц зохион байгуулалт , транскрипци, зохицуулалтын мехаизмууд 10. Анхдагч РНХ-ийн сплайсинг, механизм, сплайсингийн хэлбэрүүд, Альтернатив сплайсинг, транс-сплайсинг,анхдагч РНХ-ийн процессинг, Сплайсинг , процессингийн мөн чанар. 11.м-РНХ-ийн трансляци, биологийн мөн чанар, зохицуулалтын механизм. Трансляцийн үе шат. Инициаци, элонгаци, терминаци. Прокариот эсийн доторх трансляци,түүний зохицуулалт.Эукариот эсийн доторх трансляци, түүний зохицуулалт. Уургийн молекулын ко-трансляци, компартментализаци, модификаци. 12.Рибосомын морфологи, молекул параметрууд,рибосомын бүрэлдэхүүнд ордог РНХ-үүд болон уургууд, тэдгээрийн бүтэц зохион байгуулалт,Рибосомын РНХ-ийн анхдагч бүтцийн мэдээллийг биологийн судалгаанд ашиглах нь 13. Эволюцийн молекул үндэс 14. Молекул ангилал зүй, ген систематик

Зорилго

Биологийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийг молекулын түвшинд ойлгуулах. Эволюцийн онол, эсийн онол, амьдралын үүслийн тухай онол зэрэг биологийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт мэдлэгүүдийг молекулын биологийн шинжлэх ухааны шинэ ололт, шинэ мэдлэг мэдээллээр баяжуулах, тэдгээрийг бүтээлчээр хэрэглэх.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: GENE307
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр молекул биологийн судалгааны үндсэн арга зүй болох плазмидийн ДНХ-г алкалин лизисийн аргаар ялгах, агарозын гель электрофорез гүйлгэж шалгах, концентраци тодорхойлох, компетент эс бэлдэх, E. coli –д плазмидийн ДНХ-г СаCl2 ашиглан трансформаци хийх, плазмидын ДНХ-г рестрикцийн энзимээр хэрчих, рестрикцийн зураглал хийх, экспрессийн векторт субклонинг хийх, амьтны эдээс геномын ДНХ-г фенол хлороформын аргаар ялгах, геномын ДНХ-ийн тодорхой генийг полимеразын гинжин урвалаар олшруулах, нуклеотидийн дарааллыг уншин, өгөгдлийн сан ашиглан анализ хийх зэрэг арга зүйг эзэмшинэ

Зорилго

Энэхүү хичээлээр молекул биологийн лабораторийн үндсэн арга зүйг эзэмшинэ.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL200
Багц цаг: 3
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: GENE306
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр геномын болон плазмидын ДНХ ялгах, агарозын болон ПААГ гель электрофорезийн арга, өргөн хэрэглэгддэг векторын төрлүүд, эзэх эсэд ДНХ олшруулах, геномын болон комплементар ДНХ-ийн сан бүтээх, нуклейн хүчлийн гибридизаци, Southern болон Northern блоттингийн аргууд, полимеразын гинжин урвал, түүний төрөл, хэрэглээ, ДНХ-ийн болон геномын дарааллыг тодорхойлох аргууд, нуклейн хүчлийн дараалалд анализ хийх зэрэг рекомбинант ДНХ технологийн үндсэн арга зүйтэй танилцаж, эдгээр арга зүйн хэрэглээг трансген микроорганизм, ургамал, амьтан гарган авах болон анагаах ухааны хэрэглээн тайлбарлана.

Зорилго

Энэхүү хичээлээр рекомбинант ДНХ технологийг ашиглан амьд биесийн шинж тэмдгийг хэрхэн өөрчлөх, шинэ шинж тэмдэг бүхий организм бий болгох талаар онолын мэдлэгийг эзэмшүүлнэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL206
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Прокариот, эуркариотбиемахбодынгенетикийн үндсэн зарчим. Менделийн хуулиуд,моно- ба полиген удамшил, хүйс дагах удамшил, хам удамшил ба хромосомын зураг,хромосомын бүтэц ба мутаци, популяцын генетик, эволюци, ДНХ-ийн бүтэц ба репликаци, РНХ-ийн бүтэц, генийн нийлэгжил, мутаген ба мутаци, генийн зохицуулга, цитоплазмын удамшил, бактери ба вирүсын генетик, рекомбинант ДНХ технологи

Зорилго

Генетикийн хичээлээр вирус, бактериас хүн хүртэлх бие махбодын генийн зохион байгуулалт, удамшил, уураг ферментийн нийлэгжил, түүний генетик зохицуулалт ба эволюци хөгжлийн генетик үндсийн тухай ойлголт өгнө. Генетикийн ухаан нь физик, химийн нэгэн адил өөрийн хуультай шинжлэх ухааны хувиар биологийн бусад салбаруудын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ эрчимтэй оруулж байгаа тэргүүлэх ухаан мөн билээ. Учир нь генетик нь амьдралын үндсэн гурван шинж чанарын удамшил ба хувьслыг судалдаг бөгөөд уг хоёр үзэгдлийг судалдаг учир амьдралын гуравдахь шинж чанар болох үржлийг ч судлахад хүрдэг. Үүнээс гадна өнгөрсөн зууны хоёрдугаар хагасаас хүн төрөлхтөн биотехнологийг шинэ зууны хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлж ирэв. Тэгвэл генетик нь молекул биологи болон биотехнологийн нэг суурь шинжлэх ухаан юм. Эдүүгээ ургамал, амьтан, микроорганизмын таксоном, филогенезийн асуудал ч генетикийн оролцоогүйгээр шийдвэрлэгдэхээ больсон байна. Ийм учраас генетикийн хичээлийг биологийн бусад салбараар мэргэжих баклавр, магиструуд ч зайлшгүй судлах шаардлагатай болж байна.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT302
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOR322
Багц цаг: 4

Товч агуулга

Биологийн нөөц судлал 2 хичээлээр бактер, эгэл биетэн болон мөөгийн зүйлийн олон янз байдал, нөөц түүнийг хамгаалах ашиглах менежмент, хотжил суурьшил дагасан ургамал, амьтад, паркийн ургамал амьтад, биологийн харь зүйл, агнуурын бус амьтад, ховор амьтан ургамал зэргийг хамгаалах, зохистой ашиглах менежмент зэргийг судална. Түүнчлэн эгэл биетэн, мөөгийн эдийн засгийн ач холбогдол, үнэлгээ зэргийг судалж оюутанд системтэй мэдлэг чадвар дадлага эзэмшүүлнэ.

Зорилго

Эгэл биетэн болон мөөгийн аймгийн зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой, тэдгээрийн нөөц, түүнийг судлах тооцох аргууд, зохистой ашиглах, хамгаалах менежментийн талаар системтэй мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлэх үндсэн зорилготой. Бичил организм /бактери, доод мөөг/-ын олон янз байдал, нөөц. Бичил организм биологийн идэвхи, бодисын солилцооны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг практикт ашиглах

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар