МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL305
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Эволюцийн биологи, судалгааны арга, хөгжлийн түүх, популяци эволюцийн энгийн нэгж болох үндэслэл, эволюцийн урдчилсан нөхцөл (мутаци, миграци, изоляци, популяцийн тоо толгойн динамик), хөдөлгөгч хүч (байгалийн шалгарал, амьдралын төлөөний тэмцэл), зүйл, зүйл үүсэх арга замууд, зохилдолгоо, эрхтэн ба үйл ажиллагааны эволюци, онтогенез ба филогенезийн харилцаа, биологийн дэвшил ба буурал, амьдралын үүсэл, нэг ба олон эстний эволюци, экосистем, биосферийн эволюци, хүний эволюци, эволюци онолын практик ба онолын холбогдол болон бусад асуудлыг лекц, семинар, асуулт хариулт маргах замаар холбогдох ном зохиолууд, баримтыг ашиглан онолын мэдлэгийг эзэмшинэ.

Зорилго

Эволюцийн биологийн шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг олгож, оюутны бие даан ажиллах, сэтгэх, илтгэх ур чадвар болон тухайн шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг практик амьдралтай холбон ойлгох чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL303
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Шувууны үүсэл гарал, эволюци, хөдөлгөөн, түүний хэлбэр, өдөн бүрхүүл, өнгө зүс, гуужилт, дэс дараалал, үржлийн биологи, улирлын нүүдэл, үүсэл, шалтгаан, судлах арга, баримжаалал, Монгол орны жигүүртний аймгийн судалгааны түүхэн тойм, зүйлийн бүрдэл, ангилал зүй, байгалийн бүс бүслүүрээр тархан байрших онцлог, тэдгээрийн биологи, экологи, улирлын хөдөлгөөн шилжилт, байгаль аж ахуйн ач тус, ховор шувуудыг хамгаалах эрх зүйн асуудлыг судална.

Зорилго

Шувууны үүсэл гарал, эволюци, хөдөлгөөн, түүний хэлбэр, өдөн бүрхүүл, өнгө зүс, гуужилт, дэс дараалал, үржлийн биологи, улирлын нүүдэл, үүсэл, шалтгаан, судлах арга, баримжаалал, Монгол орны жигүүртний аймгийн судалгааны түүхэн тойм, зүйлийн бүрдэл, ангилал зүй, байгалийн бүс бүслүүрээр тархан байрших онцлог, тэдгээрийн биологи, экологи, улирлын хөдөлгөөн шилжилт, байгаль аж ахуйн ач тус, ховор шувуудыг хамгаалах эрх зүйн асуудлыг судална.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL401
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Энэ хичээл нь амьд организмын онтогенезийн тойм, эсийн өсөлт, эсийн популяци, эсийн хөгжил явагдах үйл явц, бэлгийн эс, үр тогтолт, хөврөлийн өмнөх, болон хөврөлийн дараах үе шат, эрхтний системийн бүтэц, зохион байгуулалт, үүсэл, бүрэлдэх үйл явц, өсөлт хөгжил, онтогенез ба филогенез, түүний харилцааны асуудлыг тусгана. Ургамлын нэгэн биеийн хөгжлийн зүй тогтол, онтогенез дэх насны, үзэгдэл зүйн, хөгжлийн үе шатууд, тэдгээрийн хоорондын уялдаа, үрийн бүтэц, ургалт, үрийн талын үүрэг, хөврөс, залуу ургамлын бүтэц, биологи, бие гүйцсэн үеийн бүтэц, амьдрал, цэцэглэлт, жимслэлт, хөгшрөл, мөхөл, тэдгээрийн шалтгаан, олон наст ургамлын бүтэц, жилийн найлзуур, сэргэлтийн нахиа, монокарп найлзуур, моно,-ди-, полициклт найлзуур. Сөөгөнцөр, сөөг, шилмүүст мод, навчит модны морфогенез, ургамлын эрхтэн үүслийн үеүд, нэг, хоёр, олон наст өвслөг ургамал, модлог ургамлын органогенез, ургамлын өсөлт хөгжилтийн явцад биологийн хяналт тавих нь, ургамлын эдийн өсгөвөр дэх морфогенез зэрэг тусгана.

Зорилго

Хөгжлийн биологийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийг амьд биес /ургамал, амьтан/-ийн бүлэг бүрээр олгож, оюутны бие даан ажиллах, сэтгэх, илтгэх ур чадвар болон тухайн шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг практик амьдралтай холбон ойлгох чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL711
Багц цаг: 3
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL200
Багц цаг: 3
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: NARM602
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Экосистемийн үйлчилгээний талаарх үндсэн ойлголт, үзэл баримтлал. Экосистемийн үйлчилгээ ба хүний сайн сайхан аж байдал. Экосистем, экологийн процессууд, экосистемийн шинж чанар, экосистемийн үндсэн үзэл санааг байгалийн нөөцийн менежментийн бодлогод тусгах нь. Экосистемийн мянганы үнэлгээ. Экосистемийн үйлчилгээг “Байгалийн капитал”, хүний ашиг тусын ба өөрийн үнэ цэн, ашиглагдах ба үл ашиглагдах шинж чанарын үүднээс тайлбарлах нь. Экосистемийн үр ашиг, экосистемийн завсрын үйлчилгээ, экосистемийн эцсийн үйлчилгээний тухай. Экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэн. Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр, түүнийг хэрхэн тооцох боломжууд. Ногоон эдийн засаг. Экосистемийн үйлчилгээний хүнд өгч буй бодит ба боломжит үр ашиг. Биологийн олон янз байдал ба экосистемийн үйлчилгээний хоорондын харилцан хамаарал. Хөрсний экосистемийн үйлчилгээ, бэлчээр, ургамалжилтыг нөхцөлдүүлэхэд түүний үүрэг. Ус, агаар экосистемийн үйлчилгээ болох нь. Фотосинтезийн үйл явцаар дамжуулан авч буй экосистемийн үйлчилгээ. Байгалийн хэлбэлзлэлт үзэгдлүүд ба экосистемийн үйлчилгээ. Экосистемийн үйлчилгээг хэмжих, хянах асуудлууд. Уул уурхайн үйл ажиллагаа ба экосистемийн үйлчилгээ. Уул уурханй үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх аэродинамик, гидродинамик, геомеханик, биоморфологийн болон антропоген үр дагаврууд.

Зорилго

Суралцагсдад экосистемийн үйлчилгээний тухай цогц мэдлэг олгох, түүнийг байгаль орчны бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад хэрхэн ашиглахтай холбогдосон дадлага, чадвар эзэмшүүлэх нь энэ хичээлийн үндсэн зорилго юм.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOR405
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Биом, ландшафт, экосистем, амьдрах орчин, зүйл, генетик олон янз байдлын орших хэлбэр, хэв шинж, төлөв байдал,тэдгээрийн экологийн болоод биологийн үнэ цэн, холбогдол, үр ашиг, учирч буй бэрхшээл, тулгамдаж байгаа аюул уршиг, биологийн олон янз байдлын зөв зохистой, тогтвортой ашиглал, хамгааллынчиглэлтэй мэдээ, баримт цуглуулах, задлан шинжлэх, нэгтгэх болон менежментийн загвар төсөлболовсруулахарга, аргачлалыг лекц болон семинарын хичээлээр эзэмшүүлэхэд энэ хичээлийн үндсэн агуулга оршино.

Зорилго

Биологийн олон янз байдлын тухай дэлхий нийтийн үзэл баримтлал, хандлага, чиглэл, түүнтэй холбоотой мэдлэгийг эзэмшүүлнэ. Монгол орны байгалийн ландшафт, ялгаатай экосистем, зүйлийн олон янз байдлын тархац, төлөв байдлыг үнэлэх, ховордсон зүйл болон амьдрах орчныг хамгаалах чиглэлтэй менежментийг төлөвлөх, үнэлэх мэдлэг, чадварэзэмшинэ.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOR416
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Биологийн нөөцөд тулгуурласан тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аяллын ялгаатай бүтээгдэхүүн гаргах төлөвлөгөө боловсруулах, улмаар тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар биологийн нөөцийг хамгаалах мэдлэгийг лекц болон семинарын хичээлээр эзэмшүүлэхэд энэ хичээлийн үндсэн агуулга оршино.

Зорилго

Биологийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглахад тогтвортой аялал жуулчлалыг хөшжүүлэх нь хамгааллын нэгэн гарц мөн болох талаар мэдлэгийг оюутанд эзэмшүүлнэ. Амьд байгаль буюу биологийн нөөцөд түшиглэсэн аялал нь орчин үеийн аялал жуулчлалын нэгэн томоохон чиглэл болон хөгжиж байгааг анхааран дэлхийн болон Монгол орны хэмжээнд хөгжүүлэх боломжтой биологийн нөөцөд тулгуурласан тусгай сонирхлын аяллын бүтээгдэхүүн гаргах чадвар, дадал зэргийг олгоно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: NARM618
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Байгалийн нөөцөд тулгуурласан тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аяллын ялгаатай бүтээгдэхүүн гаргах төлөвлөгөө боловсруулах, улмаар тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар биологийн нөөцийг хамгаалах мэдлэгийг лекц болон семинарын хичээлээр эзэмшүүлэхэд энэ хичээлийн үндсэн агуулга оршино.

Зорилго

Байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглахад тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь хамгааллын нэгэн гарц мөн болох талаар мэдлэгийг оюутанд эзэмшүүлэх нь хичээлийн үндсэн зорилго болно. Амьд болон амьгүй байгальд түшиглэсэн аяллын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн болон Монгол орны хэмжээнд хөгжүүлэх боломжтой биологийн нөөцөд тулгуурласан тусгай сонирхлын аяллын бүтээгдэхүүн гаргах чадвар, дадал зэргийг оюутанд олгосноор оюутны хувирах чадвар.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: NARM601
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Байгалийн нөөц баялаг, түүний ангилал, байгалийн нөөцийн судалгааны арга зүй, байгалийн нөөц баялагт нөлөөлж буй сөрөг нөлөө. Агнуурын амьтны нөөцийг тогтоох, зохистой ашиглах ба хамгаалал. Усны нөөц баялаг, түүний ангилал ба хамгаалах асуудал. Хуурай газрын нөөц баялаг, бэлчээр ашиглалтын өнөөгийн байдал. Монгол орны эрчим хүчний нөөц баялаг, тэдгээрийн ангилал. Нар, салхи, ус, биомасс, геотермийн энерги болон далайн таталт түлхэлтийн хүчийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт ашиглах боломж. Эрдэс бодис ба ашигт малтмалын зохистой ашиглалт ба хамгаалалт. Байгалийн нөөц баялагтай холбоотой олон улсын гэрээ, бодлого, зорицуулалтын талаар товч тойм. Мөн менежментийн үндсэн чиг үүргүүд; орчны шинжилгээ хийх арга зүй; төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын үйл явц, арга техникүүд; оролцогч талуудын үнэлгээ; харилцаа; хэрэгжүүлэлтийн үндсэн механизмууд, тэдгээрийг оновчтой зохиомжлох арга зүй; манлайлалын хэлбэр, үүрэг; оновчлол, симуляцын аргын байгалийн нөөцийн судалгаан дахь ашиглалт, бизнесийн санаа олох, хөгжүүлэх талаар онолын мэдлэг, үр чадвар олгоно

Зорилго

Байгалийн нөөц баялаг, түүний ангилал, байгалийн нөөцийн судалгааны арга зүй, байгалийн нөөц баялагт нөлөөлж буй сөрөг нөлөө. Агнуурын амьтны нөөцийг тогтоох, зохистой ашиглах ба хамгаалал. Усны нөөц баялаг, түүний ангилал ба хамгаалах асуудал. Хуурай газрын нөөц баялаг, бэлчээр ашиглалтын өнөөгийн байдал. Монгол орны эрчим хүчний нөөц баялаг, тэдгээрийн ангилал. Нар, салхи, ус, биомасс, геотермийн энерги болон далайн таталт түлхэлтийн хүчийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт ашиглах боломж. Эрдэс бодис ба ашигт малтмалын зохистой ашиглалт ба хамгаалалт. Байгалийн нөөц баялагтай холбоотой олон улсын гэрээ, бодлого, зорицуулалт Мөн байгалийн нөөцийн судалгаа, ашиглалт, хамгаалалтын асуудалд оролцолцогч талуудын хамтын ажиллагааны тогтолцоог хангахад чухалаар нөлөөлөгч менежментийн шинжлэх ухааны үндэсэн асуудлуудыг судалж мэдсэн байна.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL402
Багц цаг: 2
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар