Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL321
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL222
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL221
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Ярих, сонсох дадал хичээлээр Англи хэлний авиа, авиалбарыг эхнээс нь зөв дуудаж сургах, өргөлт аялгыг аль болохоор олон дахин даган дуурайж зүй ёсоор нь хэлж сургахаас гадна шинэ үг хэллэг хэлж өгөх, үгийг ажиглаж зөв, оновчтой өгүүлбэр зохиож, яриаг ойлгож, зохион ярьж чаддаг болно.Үүний дээр хэл зүйн үндсэн дүрмийг үзэж эзэмшүүлэх, танхим болон танхимаас гадуур ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Зорилго

Энэхүү хичээлээр оюутнуудад Англи хэлний авиа, авиалбарын өргөлт аялгыг зүй ёсоор нь хэлж сургах, үг хэллэгийг оновчтой ашиглаж, өгүүлбэр зохиож, яриаг ойлгож, зохион ярьж чаддаг болох чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой Англи хэлний үндсэн дүрмийг үзэж, ярианы хэлэнд хэрэглэж, хэвшүүлэх, цаашид өөрийн санаа бодлыг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, хамгаалах, ярилцагч хүнээ дэмжиж харилцан яриагаа хөгжүүлэх дадал чадварийн үндсийг тавина. Ярих, сонсох дадлын хичээлийн дагуу янз бүрийн богино хэмжээний текст, яриаг сонсож ойлгон, тухайн текст, өгүүлбэрийн бүтцийг өөрөө ашиглаж сурах дадалтай болгоно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: EINT411
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: EINT311
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL312
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL311
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэхүү хөтөлбөрийг дүүргэснээр англи хэлт улс орны их дээд сургуулиудад бакалавр, магистрт суралцах, эрдэм шинжилгээний ажил хийх, англи хэлний гүн бат суурьтай болгох, үгийн сангийн нөөцийг арвижуулах, чөлөөт болон тодорхой сэдвээр зохион бичлэг, найруулан бичлэг хийх (үгийн тоо 200-с дээш), тодорхой зүйлийн тухай нарийвчлан ярьдаг болох зэрэг болно. Мөн энэхүү хичээл нь IELTS, TOEFL-ийн бэлтгэл болно.

Зорилго

Энэхүү хөтөлбөрийг дүүргэснээр англи хэлт улс орны их дээд сургуулиудад бакалавр, магистрт суралцах, эрдэм шинжилгээний ажил хийх, англи хэлний гүн бат суурьтай болгох, үгийн сангийн нөөцийг арвижуулах, чөлөөт болон тодорхой сэдвээр зохион бичлэг, найруулан бичлэг хийх (үгийн тоо 200-с дээш), тодорхой зүйлийн тухай нарийвчлан ярьдаг болох зэрэг болно. Мөн энэхүү хичээл нь IELTS, TOEFL-ийн бэлтгэл болно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL211
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Сурах бичгийн дагуу англи хэлний дүрмийг дэс дараатай зааж эзэмшүүлэх бөгөөд унших, сонсох, бичих, ярих чадварыг хөгжүүлэх дасгал хийлгэнэ.

Зорилго

Оюутнуудын англи хэлний сонсох, унших, бичих, ярих чадварыг дундын дараах түвшинд хүргэхийн зэрэгцээ эдгээр чадваруудаа ашиглан англи хэл дээрх эх бичвэрийг уншиж ойлгон задлан шинжилж түүнийгээ өөрийн үгээр бусдад ярьж өгөх,эхийг сонсож ойлгох мөн уншиж эсвэл сонсож ойлгосон эхээ бичгээр илэрхийлэх, өөрийн үгээр бичвэр бичих зэрэг чадваруудыг эзэмшүүлэх ба цаашид гүнзгийрүүлэн сурах суурийг тавина.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар