МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR805
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Генотоксикологийн судлагдахуун, үндсэн ойлголт, зорилт, генотоксикологийн судалгаанд ашигладаг бичил биетний тест системүүд, хувьсал, мутаци, ионы туяаны үйлчлэл, хэт ягаан туяаны үйлчлэл, химийн мутагений үйлчлэлийн механизм, ДНК гэмтлүүд, ДНК репарацийн системийн талаар үзэж судлах болно.

Зорилго

Энэ хичээлийг судалснаар оюутнууд хүрээлэн буй орчны бохирдол амьд организмын генд хэрхэн нөлөөлдөг, гений өөрчлөлтийг хэрхэн засварладаг тухай ойлголтыг эзэмшиж, бичил биетэнг ашиглан мутагены үйлчлэлийг илрүүлдэг аргад суралцана.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар