МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT411
Багц цаг: 1

Товч агуулга

Энэхүү дадлагын хичээлээр оюутнууд хүнсний биотехнологийн лабораторид ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцах, эсгэлэн сүүн бүтээгдэхүүний хөрөнгөнгийг баяжуулах, Сүү хүчлийн бактерийн цэвэр өсгөвөр ялган авах, Микроорганизмын протеолитик идэвх тодорхойлох, Микроорганизмын микробын эсрэг идэвхт нэгдлийг тодорхойлох, Цэвэр өсгөврийн микроорганизмыг хадгалах аргуудыг судлана.

Зорилго

Энэхүү хичээлийг судалснаар хүнсний микробиологи ба биотехнологийн үндсэн арга техниктэй танилцан биотехнологийн лабораторид ажиллах техник аюулгүйн дүрэм, лабораторийн ажлын дадал эзэмшиж, хүнсний биотехнологийн лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, эсгэлэн сүүн бүтээгдэхүүнээс хөрөнгөний микрорганизмын цэвэр өсгөвөр ялган авах, таньж тодорхойлох, биологийн идэвхт нэгдлүүдийг таних, тодорхойлох, ялгах хүнсний биотехнологийн үндсэн аргуудыг эзэмших зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT304
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Хүнсний биотехнологи хөгжлийн чиг хандлага, хэтийн төлөв, Биохими, молекул биологийн ололтыг хүнсний биотехнологид хэрэглэх нь. Орчин үеийн биохими, молекул биологийн техникүүд, Хүнсний зориулалттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрэх биореакторын дизайн, ажиллах зарчим, Хүнсний биотехнологид ферментацийн процессийг хэрэглэх нь, биопроцессийн үе шатууд, Хатуу болон шингэн фазын ферментацийн процесс, Амин хүчил, органик хүчил, Хүнсний нэмэлт бодисууд Экзополисахарид, пигментүүд, витаминыг биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэх нь, бодисын солилцооны инженерчлэл, Мах, сүүний биотехнологи, Хүнсний сенсорууд, Хүнсний биотехнологи дахь патентийн асуудлууд, Хувиргасан гентэй организмыг хүнсэнд хэрэглэх талаар судлана.

Зорилго

Энэхүү хичээл нь оюутнуудад хүнсний үйлдвэр дэх биотехнологийн хэрэглээ, шилжмэл гентэй организмыг хүнсэнд хэрэглэх, хүнсний нэмэлтүүдийг биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэх, хүнсний биотехнологийн зохицуулгын талаар ойлголт өгөх зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL103
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Хүний хоол хүнс, хүний эрүүл мэнд гэж юу болох. Хоол хүнсний сонголт, хүнсний бидний эрүүл мэндэд гүйцэтгэх үүрэг, үндсэн хэсгүүд болох нүүрс ус, тос, уураг, витамин, эрдэс, тэдгээрийн задрал, шимт тэжээлийн бодисуудын боловсрох, шимэгдэх процесс, баланс. Функциональ хүнс, зөв хооллолт, энергийн баланс, биеийн жин, амьдралын явц дахь хоол хүнс. Хоол хүнс ба ундны усны аюулгүй байдал. Үүнтэй холбоотой гарах халдварт өвчнүүд. Дэлхийн хүн амын хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар үндсэн ойлголт, мэдлэг олно.

Зорилго

Хоол хүнс болон эрүүл мэндийн хамаарлын талаархи үндсэн мэдлэг олгох

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC404
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Хүнсний á¿òýýãäýõ¿¿íèé ò¿¿õèé ýä, òýäãýýðò òàâèãäàõ øààðäëàãà, хүнсний á¿òýýãäýõ¿¿íèé болон нэмэлтүүдийни химийн бүрдэл. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í болон бүрэлдэхүүнийг боловсðóóëàõ, õàäãàëàõ үеийн áèîõèìèéí ïðîöåññóóä. Ñпиртлэг ундаа, сүү, мах, гурил, үр тариа, ферментэт бүтээгдэхүүнèé түүхий эд, бүтээгдэхүүнèéã õàäãàëàõ, áîëîâñðóóëàõ ¿åèéí биохимийн хувирëууд. Монгол уламжлалт цагаан идээ боловсруулах технологи, тэнд явагдах биохимийн процесс, хүсний бүтээгдэхүүн болон нэмэлт бүтээгдэхүүний шинжилгээ зэргийг судлах тул биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийн чухал хичээлүүдийн нэг болно.

Зорилго

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ ÿâö, тэнд явагдах áèîõèìèéí ïðîöåññóóä, ººð÷ëºëòèéí òàëààð îíîëûí ìýäëýã îëãîõ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC304
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, хэмжилт хийх, ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, Уураг тунадасжуулах аргууд, уургийн дээж бэлтгэх, Уургийн хэмжээг тодорхойлох, Уургийн электрофорезийн арга, Өөх тосны хэмжээ тодорхойлох, Липидийн шинж чанарыг судлах аргуудын талаар үзнэ

Зорилго

Энэхүү хичээлийг судалснаар биохимийн лабораторт ажиллах дадал эзэмшиж, биохимийн лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, биологийн үндсэн нэгдлүүд болох уураг липидийн шинж чнарыг таних, тодорхойлох, ялгах биохимийн үндсэн аргуудыг эзэмшинэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC201
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Уураг, пептид амин хүчил, нуклейн хүчлүүд, өөх тос, нүүрс ус витамин, гормон, ферментийн ангилал, физик химийн шинж чанар, организмд гүйцэтгэх, тэдгээрийн солилцооны үндсэн ойлголт болон амьд бие махбодид явагдах химийн урвалуудыг судална

Зорилго

Энэхүү хичээлийн зорилго нь оюутнуудад амьд организмын химийн найрлагын молекул үндэс, биомолекулуудын бүтэц байгууламж, организмд гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдол, эс эдийн дотор явагдах бодисын солилцооны механизмын талаарх үндсэн ойлголтуудыг өгнө.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT201
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Биотехнологийн хөгжлийн түүх, үндсэн асуудал, хөгжлийн хэтийн төлөв, биотехнологийг анагаах ухаан, хөдөө аж ахуй, хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрлэл, уул уурхай, биологийн шинжлэх ухааны орчин үеийн хөгжилд ашиглах асуудлыг судална. Биотехнологийн үндсэн материалыг шилж сонгох, ургамал, амьтны эд, эс ба микроорганизмын эсийн цэвэр өсгөвөр гарган авах зарчим, эсийн амьдралын үйл ажиллагаа болон түүний зохицуулгын механизмыг судална. Генийн ба эсийн инженер зүйн талаарх үндсэн ойлголт, эрлийз эс гарган авах зарчим, түүнийг улс ардын аж ахуйд хэрэглэх, инженерчлэлийн арга, гаргах үе шатууд. Завсарлагатай болон үргэлжилсэн ажиллагаатай биореакторын ажиллах зарчим, ферментацийн процессийн талаар үзэж судлана. Биобэлдмэлийг гарган авах технологийг судалж мэднэ. Завсарлагатай болон үргэлжилсэн ажиллагаатай биореакторын ажиллах зарчмыг мэдэж, ферментацийн процесс явуулах онолын мэдлэгтэй болно. Мөн биотехнологийн бүтээгдэх, үйлчилгээний маркетинг, Биоаюулгүй байдал, Био ёс зүйн талаар үзэж танилцана

Зорилго

Биотехнологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүх, орчин үеийн биотехнологийн шинжлэх ухааны тухай үндсэн ойлголтыг өгч, Биотехнологийн үндсэн арга зүйтэй танилцуулан, анагаах ухаан, хөдөө аж ахуй, хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрлэл, уул уурхайд биотехнологийн шинжлэх ухааны ололтыг хэрхэн ашиглаж буй талаарх мэдлэгийг олгоход чиглэгдэнэ.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар