МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT413
Багц цаг: 1

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр шижлэх ухааны аргын үндэслэл, лабораторийн ажлын дадал эзэмшиж, лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, хүнсний бүтээгдэхүүнд стандарт шинжилгээ хийх биохимийн үндсэн аргуудыг эзэмшин, ажлын дадал эзэмших тул биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийн чухал хичээлүүдийн нэг болно.

Зорилго

Хүнсний лабораторийн ¿íäñýí àðãà òåõíèêòýé òàíèëöàí х¿íñíèé áèîõèìèéí ñóäàëãààíû ñîíãîìîë àðãà ç¿éã ýçýìøин судалгаа шинжилгээ, хяналтын байгууллагуудын ëàáîðàòîðèä àæèëëàæ дадал, чадвар эзэмшинэ.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR302
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Микроорганизмын эсийн молекул зохион байгуулалт,бактерийн эсийн ханын нийлэгжил, үржил өсөлт,хооллолтын физиологи,, бодисын солилцооны үндсэн механизмууд ба микроорганизмын энерги гарган авах аргууд,гол гол төлөөөлөгчдын физиологийн шинж,онцлог, микроорганизмын бодисын солилцооны зохицуулгын механизм ,түүхэн хөгжлийн явцад морфлогийн ялгарал ,физиологийн чхөгжлийн чиглэл, стресс, зэргийг судална.

Зорилго

Микроорганизмын эсийн молекул зохион байгуулалт, энерги гарган авах , тэдгээр механизмын онцлог талуудын талаар өргөн мэдлэг, ойлголттой болох, янз бүрийн дээжнээс ашигтай микроорганизмыг ялган авч тэдгээрийн морфологи, физиологи ба биохимийн шинж чанарыг тодорхойлон ангилах, идэвхийг нь биохими ба микробиологийн аргаар тодорхойлох арга зүйг эзэмшинэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR303
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Микроорганизмын физиологи, биохимийн шинжүүдийг тодорхойлох; өсгөвөрлөлтийн параметруудыг тодорхойлох; спиртийн, сүүний, цууны, тосны хүчлийн зэрэг эсэлдэлтийг тодорхойлох зэрэг арга зүйг, техник ажиллагаа, өсгөвөрлөх аргууд , багаж аппараттай ажиллах арга барил олгоно. ªíäºã, ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäõ¿¿íä òàâèõ ýð¿¿ë àõóéí ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà ç¿é, Enterobacteriaceae îìãèéí áàêòåðóóäûã ÿëãàí ä¿éõ, àíòàãîíèñò õàðüöàà, àíòèáèîòèêò òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ, óñ, õºðñ, àãààðûí ýð¿¿ë àõóéí ìèêðîáèîëîãèéí õÿíàëòûí àðãà ç¿éã ýçýìøèíý . Мах, махан бүтээгдхүүн, жимс, гурил, гурилан бүтээгдхүүнд тавих эрүүл ахуйн микробиологийн шинжилгээний арга зүй болон хөрсөн дэхь кали болон фосфорын нөөцийг микробиологийн аргаар тодорхойлох, азот, хүхэр, фосфорын эргэлтэнд оролцдог бичил биетэнг илрүүлэх арга зүйг эзэмшинэ. Микроорганизмын протеаза, амилаза, целлюлоза зэрэг ферментийн идэвхийг тодорхойлох аргууд, микроорганизмын бодисын солилцооны бүтээгдэхүүнийг хэмжээг тодорхойлох, микроорганизмын өсөлт ба үржилд гадаад орчны хүчин зүйлүүд нөлөөлөх үйлчлэлийг тодорхойлох, багажит анализын зэрэг арга зүйг эзэмшүүлнэ.

Зорилго

Микробиологийн лабораторийн судалгаа, шинжилгээний арга зүй, техник ажиллагаа, багаж аппаратын ажиллагааг эзэмшиж дадлагажих, микробиологийн судалгааны ажлыг бие даан хийх чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой. Микроорганизмын экологи, Микроорганизмын физиологи ба биохими, Эрүүл ахуйн микробиологи, ХАА –ийн микробиологи, Хүнсний микробиологи, бичил биетний гаралтай антибиотик зэрэг хичээлүүдийн үндсэн сэдвүүдээр лабораторийн ажил хийж гүйцэтгэх зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT302
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOR322
Багц цаг: 4

Товч агуулга

Биологийн нөөц судлал 2 хичээлээр бактер, эгэл биетэн болон мөөгийн зүйлийн олон янз байдал, нөөц түүнийг хамгаалах ашиглах менежмент, хотжил суурьшил дагасан ургамал, амьтад, паркийн ургамал амьтад, биологийн харь зүйл, агнуурын бус амьтад, ховор амьтан ургамал зэргийг хамгаалах, зохистой ашиглах менежмент зэргийг судална. Түүнчлэн эгэл биетэн, мөөгийн эдийн засгийн ач холбогдол, үнэлгээ зэргийг судалж оюутанд системтэй мэдлэг чадвар дадлага эзэмшүүлнэ.

Зорилго

Эгэл биетэн болон мөөгийн аймгийн зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой, тэдгээрийн нөөц, түүнийг судлах тооцох аргууд, зохистой ашиглах, хамгаалах менежментийн талаар системтэй мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлэх үндсэн зорилготой. Бичил организм /бактери, доод мөөг/-ын олон янз байдал, нөөц. Бичил организм биологийн идэвхи, бодисын солилцооны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг практикт ашиглах

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар