МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT404
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Тухайн хичээл нь биотехнологийн үндсэнзарчмыг хүнс, хөдөө аж ахуйбиотехнологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрхэн хэрглэх талаас нь сурган. Мөн генетик, эс, эдийн өсгөвөрийн онол, судалгааны арга зүйг хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн хэрэглэх мэдлэг олгоно.

Зорилго

ХАА Биотехнологийнсуурь онол, биотехнологийнсудалгааны онол-практикийн мэдлэгдээр үндэслэн мэргэжлийн тувшинд биотехнологийнхэлээр харилцах, энэ хичээлийн хөтөлбөрөөр нь оюутанд улс ардын аж ахуйд биотехнологийн суурь онол хэрхэн нэвтэрч өдөр тутмын техник, технологт хэрэглэгдэж байгаа мэдлэгийг олгоход оршино

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC701
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Энхүү хичээлээр хүний хорт хавдрын биохимийн болон эмнэлзүйн асуудлуудыг ойлгох бөгөөд мөн түүнчлэн хорт хавдрын үүсэх шалтгаанууд, түүний метастаз, апоптоз, хорт хавдрын эпигенетик, эсийн хуваагдал, хромосомын гажиг, дохио дамжуулах механизм, хорт хавдрын эмчилгээ, эмэнд тэсвэртэй болох зэрэг хорт хавдрын үеийн үндсэн ухагдахуунууд, түүний мөн чанар, механизмтай танилцаж, эдгээрийг цаашдын судалгааны ажилд ашиглах, биологи анагаах ухааны мэдлэг олгох болно.

Зорилго

Энэхүү хичээлээр хорт хавдар үүсэх механизм, түүний үсэрхийлэл, эмчилгээ зэргийн талаар зохих мэдлэгтэй болж цаашид хавдрын биологи, биохимийн чиглэлийн судалгааны ажил хийх сонирхолтой оюутнуудын хувьд онолын суурь мэдлэг эзэмшүүлнэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL100
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Энэхүү хичээлийг үзсэнээр оюутнууд амьдралын молекул үндэс, ус ба нүүрс-устөрөгчид, биологийн макромолекулуудын бүтэц, үүрэг, эсийн тухай ойлголт, эукариот ба прокариот эс, тэдгээрийн бүтэц,үйл ажиллагаа, эсийн хөдөлгөөн, мембраны бүтэц, үүрэг, мембраны зөөвөрлөлт, эсийн химийн найрлага, эсэд явагдах ферментэт урвал, түүний зохицуулга, Эсийн амьсгал, эсийн дотор АТФ ба энерги үүсэх, гликолиз, ГКХ цагираг урвал, электрон зөөвөрлөх гинжин хэлхээ, фотосинтез, Эсийн харилцан үйлчлэл, эсийн мейоз, митоз хуваагдал, Менделийн генетик, Удамшлын хромосомын үндэс, удамшлын молекул үндэс, ДНХ репликаци, мутаци, уургийн нийлэгжил, генийн зохицуулга, эукариотын генетик бүтэц, эукариот ба вирус дэх генийн зохицуулга, Биологийн олон янз байдлын хувьслын түүх. Филогенез хувьсал, Бактер, Археи, эгэл биетэн, Ургамлын олон янз байдал, эволюци, ургамлын бүтэц хөгжил, гормоны зохицуулга, гравитрофизм ба фототрофизм, ургамлын эс дэх усны хэрэгцээ, тэжээлийн бодисын зөөвөрлөлт, эрдэс хооллолт, микориз, ургамлын өвчин үүсгэгчид тэсвэрлэх чадвар ургамлын олон янз байдлыг судлах болно.

Зорилго

Энэ хичээлийг судалснаар оюутнууд амьд материйн үндсэн шинж чанарыг молекулын түвшинд судлан ойлгож молекулын түвшнээс организмын түвшин хүртэлх биологийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтуудыг эзэмшинэ. Мөн энэ хичээл нь биологийн хөтөлбөрт суралцах оюутнуудад мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлийг үзэх үндсэн суурь болно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT402
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Организмын өөрийгөө хамгаалах хүч гэж юу болох тухай, эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах, хөгшрөх, хорт хавдар, дархлааны хомсдол, удаан ба түргэн хэлбэрийн хэт мэдрэмтгий байдал, толерант байдал, халдварт өвчнөөр өвдөх зэрэг биологийн процессуудыг иммунологийн үүднээс тайлбарлаж, тэдгээрийг давах, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, оношлох арга механизмуудын онолын зарчмыг судална.

Зорилго

Иммуны системийн хэвийн үйл ажиллагаа болон доголдол, өөрийгөө эрүүл байлгах талаар онолын мэдлэгтэй болно

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC803
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр иммуны системийн бүрдэл (эс, молекул, ген), организмд харш болгоноос организм ангижрах механизм, эсүүдийн ялгарал, иммуны системийн үйл ажиллагааны зохицуулга, доголдол, иммуны системийн эволюци (өнгөрсөн, одоо, ирээдүй), судалгааны зарим аргуудыг судална

Зорилго

Иммуны системийн үйл ажиллагааны талаар мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн, хэрэглэгддэг үндсэн арга зүйн мэдлэг үзэмшинэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC401
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр шижлэх ухааны аргын үндэслэл, лабораторийн ажлын дадал эзэмшиж, лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, биологийн үндсэн нэгдлүүдийг таних, тодорхойлох, ялгах биохимийн үндсэн аргуудыг эзэмшин, ажлын дадал эзэмших тул биохимийн болон биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийн чухал хичээлүүдийн нэг болно.

Зорилго

Áèîõèìèéí ¿íäñýí àðãà òåõíèêòýé òàíèëöàí áèîëîãèéí молекулуудыг òîäîðõîéëîõ ñîíãîìîë àðãóóäûã ýçýìøèí судалгаа шинжилгээ, хяналтын байгууллагуудын ëàáîðàòîðèä àæèëëàæ дадал, чадвар эзэмшинэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT302
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус
Индекс: METH701
Багц цаг: 3
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар