МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC306
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Ýíý õè÷ýýëýýð ôåðìåíòèéí ìîëåêóëûí õèìèéí á¿òýö, áàéãóóëàìæ; ºâºðìºö ¿éë÷ëýë, ôåðìåíòýò óðâàëûí êèíåòèê, ¿éë÷ëýëèéí ìåõàíèçìóóä, ò¿¿íä ¿éë÷ëýõ ôàêòîðóóä: îð÷íû ðÍ, òåìïåðàòóð, èäýâõæ¿¿ëýã÷ áîëîí ñààòóóëàã÷ áîäèñ, èîíû õ¿÷, áóñàä ôàêòîðóóäûí íºëºº; ýñèéí äîòîð áèîñèíòåçèéí áà ìîëåêóëûí ò¿âøèíä çîõèöóóëàãäàõ ìåõàíèçì, ÿëãàõ öýâýðø¿¿ëýõ, õýðýãëýý çýðãèéã ñóäàëíà.

Зорилго

Àìüä îðãàíèçìä ôåðìåíòã¿é ÿâàãäàõ íýã ÷ ïðîöåññ áàéäàãã¿é, ýñèéí áîëîí ãåíèéí èíæåíåð÷ëýëýýñ ýõëýýä áèîòåõíîëîãèéí á¿õ ïðîöåññ, õºäºº àæ àõóé, àíàãààõ óõààí, àíàëèòèê, õèìèéí ¿éëäâýðëýëä ôåðìåíò çàéëøã¿é õýðýãëýãääýã òóë ôåðìåíòèéí á¿òýö, ¿éë÷ëýõ ìåõàíèçì, õýðýãëýýíèé òàëààð îíîë áà ïðàêòèê ìýäëýã ýçýìø¿¿ëýõ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC605
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэ хичээлээр ферментийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд, ялгах цэвэрлэх ерөнхий арга техник, ажиллагааны онцлого, тоног төхөөрөмжийн талаар судлан, амьтан, ургамал, микроорганизмаас цэврээр болон техникийн бэлдмэл байдлаар ялгасан ферментийг хөнгөн ба хүнсний үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, анагаах ухаан, аналитикт хэрэглэж байгаа ба хэрэглэх ирээдүйг авч үзнэ

Зорилго

Энэхүү хичээлийн агуулга нь энзимийг ялган авах эх үүсвэрүүд, ялгах болон цэвэрлэх аргууд, ферментийн хэрэглээний талаар онолын болон практик мэдлэг цогц байдлаар эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL103
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Хүний хоол хүнс, хүний эрүүл мэнд гэж юу болох. Хоол хүнсний сонголт, хүнсний бидний эрүүл мэндэд гүйцэтгэх үүрэг, үндсэн хэсгүүд болох нүүрс ус, тос, уураг, витамин, эрдэс, тэдгээрийн задрал, шимт тэжээлийн бодисуудын боловсрох, шимэгдэх процесс, баланс. Функциональ хүнс, зөв хооллолт, энергийн баланс, биеийн жин, амьдралын явц дахь хоол хүнс. Хоол хүнс ба ундны усны аюулгүй байдал. Үүнтэй холбоотой гарах халдварт өвчнүүд. Дэлхийн хүн амын хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлын талаар үндсэн ойлголт, мэдлэг олно.

Зорилго

Хоол хүнс болон эрүүл мэндийн хамаарлын талаархи үндсэн мэдлэг олгох

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOT413
Багц цаг: 1

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр шижлэх ухааны аргын үндэслэл, лабораторийн ажлын дадал эзэмшиж, лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, хүнсний бүтээгдэхүүнд стандарт шинжилгээ хийх биохимийн үндсэн аргуудыг эзэмшин, ажлын дадал эзэмших тул биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийн чухал хичээлүүдийн нэг болно.

Зорилго

Хүнсний лабораторийн ¿íäñýí àðãà òåõíèêòýé òàíèëöàí х¿íñíèé áèîõèìèéí ñóäàëãààíû ñîíãîìîë àðãà ç¿éã ýçýìøин судалгаа шинжилгээ, хяналтын байгууллагуудын ëàáîðàòîðèä àæèëëàæ дадал, чадвар эзэмшинэ.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC703
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Хүний организмд үүсэх төрөлхийн болон олдмол эмгэг процессын шалтгаан, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлс, оношлох зарчмуудын биохимийн үндсийн авч үзнэ

Зорилго

Хүний организмд үүсэх эмгэг процессын шалтгаан, тэдгээрийг оношлох аргууд, урьдчилан сэргийлэх зарчмын биохимийн үндсийг олгоход энэхүү хичээл чиглэгдсэн.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC401
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Энэхүү хичээлээр шижлэх ухааны аргын үндэслэл, лабораторийн ажлын дадал эзэмшиж, лабораторийн тоног төхөөрөмж, техникийг ашиглаж сурах ба ажлын тооцоо хийх, үр дүнг боловсруулах, харьцуулалт, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, биологийн үндсэн нэгдлүүдийг таних, тодорхойлох, ялгах биохимийн үндсэн аргуудыг эзэмшин, ажлын дадал эзэмших тул биохимийн болон биотехнологийн сургалтын хөтөлбөрийн чухал хичээлүүдийн нэг болно.

Зорилго

Áèîõèìèéí ¿íäñýí àðãà òåõíèêòýé òàíèëöàí áèîëîãèéí молекулуудыг òîäîðõîéëîõ ñîíãîìîë àðãóóäûã ýçýìøèí судалгаа шинжилгээ, хяналтын байгууллагуудын ëàáîðàòîðèä àæèëëàæ дадал, чадвар эзэмшинэ

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC302
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëýýð îðãàíèçìä ÿâàãäàõ áèîõèìèéí óðâàëóóäûí àâ÷ ¿çýõ áºãººä ¿¿íä óóðàã, àìèí õ¿÷èë, í¿¿ðñ óñ, ëèïèä, íóêëåîòèä çýðýã îðãàíèçìûí ¿íäñýí ìîëåêóëóóäûí íèéëýãæèëò, õóâèðàë, çàäðàëûí ïðîöåññóóäûã ñóäëàíà. Ýíä áîäèñûí ñîëèëöîîíû ïðîöåññóóäûí çîõèöóóëãà, õîîðîíäûí õàìààðàë, îðãàíèçì äàõü ýíåðãèéí ¿¿ñýë, õóðèìòëàë, õóâèðëûí ïðîöåññóóäûã ¿çíý. Ýíä ìºí ìåìáðàíû á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä, ìåìáðàíààð ÿâàãäàõ 纺âºðëºëòèéí ïðîöåññóóä, ýñýä ñèãíàë äàìæèõ ¿éë ÿâö, ýñ õîîðîíäûí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí àñóóäëûã ¿çýõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéí àãóóëãà òà á¿õíèéã áèîõèìè, áèîòåõíîëîãèéí ÷èãëýëýýð õºäºº àæ àõóé, àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò öààøèä ñóðàëöàõ, ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëàãóóäàä àìæèëòòàé àæèëëàõàä äºõºì áîëîõ õýëáýðýýð õèéãäñýí áàéãàà

Зорилго

Àìüä áèåä ÿâàãäàõ áèîõèìèéí óðâàëóóä, áîäèñ, ýíåðãèéí ñîëèëöîîíû õîîðîíäûí õàìààðàë, çîõèöóóëãà, àëäàãäëûí øàëòãààí, ýâîëþöèéí òàëààð ìýäëýã îëãîõ òóë öààøèë ººðèéí îðãàíèçì áîëîí õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä ÿâàãäàõ ïðîöåññóóäûí ìºí ÷àíàð, õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, çîõèöóóëãûí òàëààð öîãö ìýäëýã îëîõ à÷ õîëáîãäîëòîé þì.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOC404
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Зорилго

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар