МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL305
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Эволюцийн биологи, судалгааны арга, хөгжлийн түүх, популяци эволюцийн энгийн нэгж болох үндэслэл, эволюцийн урдчилсан нөхцөл (мутаци, миграци, изоляци, популяцийн тоо толгойн динамик), хөдөлгөгч хүч (байгалийн шалгарал, амьдралын төлөөний тэмцэл), зүйл, зүйл үүсэх арга замууд, зохилдолгоо, эрхтэн ба үйл ажиллагааны эволюци, онтогенез ба филогенезийн харилцаа, биологийн дэвшил ба буурал, амьдралын үүсэл, нэг ба олон эстний эволюци, экосистем, биосферийн эволюци, хүний эволюци, эволюци онолын практик ба онолын холбогдол болон бусад асуудлыг лекц, семинар, асуулт хариулт маргах замаар холбогдох ном зохиолууд, баримтыг ашиглан онолын мэдлэгийг эзэмшинэ.

Зорилго

Эволюцийн биологийн шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг олгож, оюутны бие даан ажиллах, сэтгэх, илтгэх ур чадвар болон тухайн шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг практик амьдралтай холбон ойлгох чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL301
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Шавьж судлалын суурь ба салбар ухаанууд, шавьжийн гадаад ба дотоод бүтэц, биеийн үндсэн хэсгүүд, түүний дагавар эрхтнүүдийн онцлог;шавьжийн ангилал зүй, анхдагч далавчгүй шавьжууд ба далавчит шавьжийн эволюци хөгжлийн харилцан холбоо, үндсэн баг, овог, төрлүүд, тэдгээрийн ангилал зүйнонцлог шинжүүд; шавьжийн ач холбогдол ба хор хөнөөл, Монгол орны шавьжийн аймгийн бүрэлдэхүүний тойм, гол төлөөлөгчид; шавьж судлалын судалгааны арга зүйд суралцуулна.

Зорилго

Шавьжийн ангийн төлөөлөгчдийн ангилал зүй, бүрэлдэхүүн, олон янз байдал, амьдралын хэлбэр, тархалт байршилт,экологи, эволюци хөгжил, тэдгээрийн биеийн бүтэц зохион байгуулалт, үржил хөгжил, шавьжийг лабораторийн нөхцөлд судлах, эталон материал бэлтгэхонолын мэдлэг, дадлага, чадвар олгох

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: NARM603
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Уг хичээлээр хүн ба байгалийн харилцаа холбоог байгаль, нийгэм, соёл, эдийн засаг, болон хүн амын хөгжлийн хэтийн зорилго болгож буй тогтвортой байдлын үзэл баримтлалын үүднээс авч үзнэ. Хүний хэрэгцээг хангахад байгалийн гүйцэтгэх үүрэг болон хүний нийгмийн зүгээс байгальд үзүүлж буй нөлөөг бүс нутаг, улс үндэстэн, дэлхийн түвшинд харьцуулан авч үзнэ.

Зорилго

1. Хүн төрөлхтөн байгалийн нөөц баялагт хэрхэн нөлөөлж байсан болон нөлөөлдгийг түүх, улс төр, соёлын үүднээс судлан онолын мэдлэг эзэмшинэ. 2. Байгалийн нөөцийг үнэлэхэд нийгмийн ухааны концепцүүд болон арга зүйг хэрхэн хэрэглэж болохыг үзэн аливаа суудлыг тунгаан бодох, шийдэх, бодлого боловсруулахад суралцана. 3. Орчин үеийн байгалийн нөөцтэй холбоотой асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, шүүмжлэлтэй хандаж, өөрийн үзэл бодлын үүднээс үнэлж сурна.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL800
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Биологийн шинжлэх ухааны мөн чанар, шинжлэх ухааны арга зүй, шинжлэх ухаан нийгмийн үйл ажиллагаа болох, шинжлэх ухаан ба идеалоги, эртний ба дундад зууны үе дэх байгалийн шинжлэлийн үзлүүд (Эртний Грек ба Ром, Плато ба Аристотель гэх мэт), Дундад зууны сэргэн мандалт ба хувьсгал, Дэлхийн гарал үүслийн үзэл баримтлалууд (Нептунизм ба Плутонизм), 17 ба 18-р зууны соён гэгээрүүлэгчид (Карл Линней, Жан Батист Ламарк ) ба тэдгээрийн үзэл баримтлал, 19-р зууны үеийн дэвшилтэт хөгжлүүд ба тэдгээрийг байгалийг үзэх хүний нийгмийн үзэл санааг өөрчлөхөд оруулсан хувь нэмэр, эволюцийн онол үүсэн бүрэлдсэн нь, 20-р зууны техникийн хөгжил дэвшлийн бусад шинжлэх ухаануудад үзүүлсэн нөлөө, эволюцийн онолын синтез, орчин үеийн экологи ба хүрээлэн буй орчны доройтол ба хамгааллын асуудлууд, шинжлэх ухааны ёс зүй, шинжлэх ухааны гоо зүй, шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйн философи хандлага. Эрдэм шинжилгээний бичлэгийн төрөл,бүтэц; судалгааны материалийг олох, үнэлэх, нягтлан судлах; агуулгыг алдагдуулалгүй өөрийн үгээр найруулж бичих, товчилж тэмдэглэх, шууд эшлэх зэрэг тэмдэглэл хийх арга; эрдэм шинжилгээний эссэ (реферат) бичлэгийн стратеги, хэв загвар; судалгааны асуулт (сэдэв) тодорхойлох, бичвэрийн үндсэн санааг тодорхойлж оновчтой илэрхийлэх (тезис боловсруулах), эхний ноорог бичих, үндсэн аргументыг тайлбарлаж, түүнийг жишээ баримт, өөрийн санаагаар дэмжих, параграфуудыг холбох, бичвэрийг баримтжуулах; эхийг засаж сайжруулах, хянах зэрэг бичлэгийн үе шат; бүтээлийн хулгай зэрэг шинжлэх ухааны ёс зүйн зарим асуудал;судалгааны үр дүнг илтгэж танилцуулах; албан бичгийн, товч, дэлгэрэнгүй, харьцуулсан тодорхойлолт бичих, аргазүй, процессыг тайлбарлан бичих, өгөдлийг танилцуулах, үр дүн, шийдэлийн талаар бичих зэрэг англи хэлээр эрдэм шинжилгээний бичвэр бичихэд анхаарах ерөнхий болон тусгай дүрэм үг хэллэгийг авч үзнэ.

Зорилго

Энэ хичээлийн философийн хэсэг нь үндсэн гурван зорилготой. Нэгдүгээрт, суралцагч нь биологийн шинжлэх ухааны түүх болон түүнийг шинжлэх ухааны бусад салбарын хөгжил дэвшилтэйгээр холбоотойгоор хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн болохыг судална. Хоёрдугаарт, биологийн шинжлэх ухаан дахь философийн үзэл санаанууд, тэдгээрийн хөгжлийн үе шатуудыг судална. Гуравдугаарт, биологийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг хүний нийгмийн үзэл баримтлалтай хэрхэн хамааруулах, судлаачид өөрсдийн ололт, нээлтээ тайлбарлахад нийгмийн зүгээс хэрхэн нөлөөлдөг зэргийг судлан ойлгох болно. Докторант судалгааны сэдвийн хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, үнэлэх, мэдээлэлд задлан шинжилгээ хийж зөв эшлэх, шинэ санаа аргумент дэвшүүлж түүнийгээ оновчтой илэрхийлж бичих, илтгэх чадвар эзэмшүүлэх зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL305
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Сээр нуруугүй амьтад, тухайлбал, эгэл биетэн, шавьж, аалз хэлбэртэн, хавчхэлбэртэн, зөөлөн биетэн, гархит хорхой г.м. бүлгүүдийг(хөрсний, усны, хуурай газрын г.м.)цуглуулах, хадгалах, өсгөвөрлөх, хэмжилт хийх лабораторийн ба хээрийн нөхцөлд судлах судалгааны орчин үеийн аргууд, тэдгээрийн ач холбогдол, Сээр нуруут амьтад тухайлбал, загас судлалын орчин үеийн аргууд, гидробиологийн судалгааны орчин үеийн аргууд, хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн судалгааны аргууд, тэдгээрийн давуу тал, ач холбогдол, Шувуу болон хөхтөн амьтдын хээрийн судалгааны орчин үеийн дэвшилтэт аргууд, тэдгээрийг хэрэглэх арга зүй, судлагааны үр дүнг тооцоолох статистик аргууд, программууд, судалгааны дизайн зэрэг агуулгыг багтаана.

Зорилго

Сээр нуруугүй болон сээр нуруутай амьтдын ангилал зүйн бүлэг бүрт тохирсон лабораторийн болон хээрийн судалгааны арга, аргачлал, судалгааны үр дүнг боловсруулах статистик боловсруулалт хийх, хэрэглэгдэх программ зэргийг амьтан судлалын мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад эзэмшүүлэх, тэдэнд бие дааж амьтны бүтэц, ангилал зүй, экологи, амьдралын эргэлт, зоогеографийн судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийх дадлага, чадвар олгох

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOL202
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Амьтны аймгийн бүрэлдэхүүн, ангилал зүйн систем, гарал үүсэл, түүхэн хөгжил, үндсэн бүлгүүдэд хамаарах амьтдын бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, хөгжлийн төвшин, амьдралын хэлбэр, амьдрах орчин болон өөр хоорондоо харьцах харьцааны зүй тогтол; Амьтны аймгийн төлөөлөгчдийн олон янз байдал; агаар мандал, усан сан, хөрс, бусад амьд биесийн бие организм г.м. амьдралын боломжит орчнуудад тархсан тухай; тэдгээрийн судалгаанд олон янзын арга зүй хэрэглэгдэх шаардлага, үндэслэл, үүсч хөгжсөн салбар ухаанууд: амьтны ангилал зүй, экологи, зоогеографи, анатоми, морфологи, протозоологи, энтомологи, арахнологи, малакологи, ихтиологи, герпетологи, орнитологи, маммалоги г.м.; Амьтны аймгийн гарал үүсэл, эволюци хөгжлийн товч тойм.

Зорилго

Амьтны аймгийн бүрэлдэхүүн, олон янз байдал, ангилал зүйн систем, гарал үүсэл, түүхэн хөгжил, үндсэн бүлгүүдэд хамаарах амьтдын бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, хөгжлийн төвшин, амьдралын хэлбэр, амьдрах орчин болон өөр хоорондоо харьцах харьцааны зүй тогтол зэргийг судалдаг тухай; амьтад агаар мандал, усан сан, хөрс, бусад амьд биесийн бие организм г.м. амьдралын боломжит орчнуудад тархсан тухай; тэдгээрийн судалгаанд олон янзын арга зүй хэрэглэгдэх шаардлага, үндэслэл, үүсч хөгжсөн салбар ухаануудын талаар онолын мэдлэг, дадлага, чадвар олгоно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: ZOOL701
Багц цаг: 2
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар