МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR403
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Байгаль дээрхи бичил организмын тархалт, зүй тогтол, тэдгээрт нөлөөлдөг хүчин зүйл, организмуудын хоорондын харилцан үйлчлэл, бичил организмын популяцийн онцлог, хөрс, усны бичил организмыг практикт ашиглах асуудлыг авч үзнэ.

Зорилго

Бичил организмын амьдрах орчин, түүний нөлөө, организм хоорондын харилцаа зэрэг нь бичил организмын популяци оршин тогтнох үндсийг судлах.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR404
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Орчин үеийн биотехнологийн шинжлэх ухаанд чухал байр суурийг эзэлж байгаа микроорганизмыг ашиглах, продуцент бичил организм гарган авах асуудал, тэдгээрийн үйлдвэрэлийн ашигт шинж чанарыг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийн омгийг гарган авах сонгодог арга, техник, селекцийн зарчим зэргийг in vivo, in vitro системд ашиглах, векторын загвар болон практик хэрэглээний асуудлуудыг судлана.

Зорилго

Микроорганизмын биотехнологийг практикт хэрэглэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна. Бичил организмын геном дахъ мэдээлэлийг өөрчилж бионийлэгжлийн процессыг удирдах асуудал зэргийг судлах болно.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR303
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Микроорганизмын физиологи, биохимийн шинжүүдийг тодорхойлох; өсгөвөрлөлтийн параметруудыг тодорхойлох; спиртийн, сүүний, цууны, тосны хүчлийн зэрэг эсэлдэлтийг тодорхойлох зэрэг арга зүйг, техник ажиллагаа, өсгөвөрлөх аргууд , багаж аппараттай ажиллах арга барил олгоно. ªíäºã, ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäõ¿¿íä òàâèõ ýð¿¿ë àõóéí ìèêðîáèîëîãèéí øèíæèëãýýíèé àðãà ç¿é, Enterobacteriaceae îìãèéí áàêòåðóóäûã ÿëãàí ä¿éõ, àíòàãîíèñò õàðüöàà, àíòèáèîòèêò òýñâýðëýõ ÷àäâàðûã òîäîðõîéëîõ, óñ, õºðñ, àãààðûí ýð¿¿ë àõóéí ìèêðîáèîëîãèéí õÿíàëòûí àðãà ç¿éã ýçýìøèíý . Мах, махан бүтээгдхүүн, жимс, гурил, гурилан бүтээгдхүүнд тавих эрүүл ахуйн микробиологийн шинжилгээний арга зүй болон хөрсөн дэхь кали болон фосфорын нөөцийг микробиологийн аргаар тодорхойлох, азот, хүхэр, фосфорын эргэлтэнд оролцдог бичил биетэнг илрүүлэх арга зүйг эзэмшинэ. Микроорганизмын протеаза, амилаза, целлюлоза зэрэг ферментийн идэвхийг тодорхойлох аргууд, микроорганизмын бодисын солилцооны бүтээгдэхүүнийг хэмжээг тодорхойлох, микроорганизмын өсөлт ба үржилд гадаад орчны хүчин зүйлүүд нөлөөлөх үйлчлэлийг тодорхойлох, багажит анализын зэрэг арга зүйг эзэмшүүлнэ.

Зорилго

Микробиологийн лабораторийн судалгаа, шинжилгээний арга зүй, техник ажиллагаа, багаж аппаратын ажиллагааг эзэмшиж дадлагажих, микробиологийн судалгааны ажлыг бие даан хийх чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой. Микроорганизмын экологи, Микроорганизмын физиологи ба биохими, Эрүүл ахуйн микробиологи, ХАА –ийн микробиологи, Хүнсний микробиологи, бичил биетний гаралтай антибиотик зэрэг хичээлүүдийн үндсэн сэдвүүдээр лабораторийн ажил хийж гүйцэтгэх зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR301
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Бичил организмын дифференциаци, Архебактери, бичил организмын бодисын солилцоо, түүний зохицуулалт, удамшил, хувьсалын механизмыг судлах ба лабораторийн хичээлээр бичил организмыг өсгөвөрлөх, өсгөвөрлөлтийн процессын динамик, түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйл, хөрсний биологийн идэвхи, зарим үндсэн процессыг судлана. Үйлдвээрлэл болон ХАА –д бичил организмын үлүн талт үйл ажиллагааг ашиглах талыг багтаасан.

Зорилго

“Микробиологи II” хичээлийн хөтөлбөр нь Биологийн (Микробиологи, Биохими, Генетик, Биотехнологи зэрэг) мэргэжлээр суралцагч оюутнууд судлахад зориулагдсан болно. Микробиологийн шинжлэх ухааны онолыг гүнзгийрүүлэн судлах, судалгааны арга барилтай болох.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: MICR205
Багц цаг: 3

Товч агуулга

Прокариот (Eubacteria and Archaebacteria) организм, вирус болон нэг эст эукариот организмыг Микробиологи судална. Бичил организмын эсийн бүтэц, зохион байгуулалт, химийн найрлага, хооллолт, өсөлт ба үржил, бодисын солилцооны үндэс, удамшилын зүй тогтол, байгаль дахъ тархалт, экосистемд гүйцэтгэдэг үүрэг, бусад организмтай хэрхэн харилцан үйлчилдэг болон улмаар бичил организмтай тэмцэх, практикт ашиглах талаар судална. Лабораторийн хичээлээр микроорганизмын өсгөвөртэй ажиллах үндсэн арга техник, арга зүйг эзэмшинэ.

Зорилго

“Микробиологи I” хичээлийн хөтөлбөр нь Биологийн мэргэжлээр суралцагч болон бусад салбар (Биотехнологи, ХАА, Хүрээлэн буй орчин, Экологи г.м.) –ын оюутнууд судлахад зориулагдсан болно. Бичил организмын эс, бодисын солилцоо, удамшилын үндэс, тэдгээрийн тархалт, байгаль дээр гүйцэтгэдэг үүрэг, ач холбогдол, практик хэрэглээний талаар судалснаар цаашид байгаль шинжлэлийн бусад салбарт ажиллах суурь мэдлэгтэй болно. Тухайлбал, янз бүрийн салбарын мэргэжилтнүүд бичил организмтай талх, шар айраг, тараг, айраг үйлдвэрлэх; биобордоо гарган авах; малын тэжээл бэлтгэх; хөрсний үржил шимийг сайжруулах; ургамалын хортон шивьжтай тэмцэх; бохир ус цэвэршүүлэх; зэс гарган авах; антибиотик гарган авах зэрэг маш өргөн хүрээнд ажиллах шаардлагатай байдаг. Нөгөө талаас амьдралын гарал үүслийг судлах, амьд байгалийн түүхэн эволюцийн асуудлуудыг судлах г.м. энд бичил организм юугаар ч орлогдошгүй судалгааны загвар организм болж байна.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Бус, Бт
Индекс: BIOR322
Багц цаг: 4

Товч агуулга

Биологийн нөөц судлал 2 хичээлээр бактер, эгэл биетэн болон мөөгийн зүйлийн олон янз байдал, нөөц түүнийг хамгаалах ашиглах менежмент, хотжил суурьшил дагасан ургамал, амьтад, паркийн ургамал амьтад, биологийн харь зүйл, агнуурын бус амьтад, ховор амьтан ургамал зэргийг хамгаалах, зохистой ашиглах менежмент зэргийг судална. Түүнчлэн эгэл биетэн, мөөгийн эдийн засгийн ач холбогдол, үнэлгээ зэргийг судалж оюутанд системтэй мэдлэг чадвар дадлага эзэмшүүлнэ.

Зорилго

Эгэл биетэн болон мөөгийн аймгийн зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой, тэдгээрийн нөөц, түүнийг судлах тооцох аргууд, зохистой ашиглах, хамгаалах менежментийн талаар системтэй мэдлэг, чадвар, дадлага эзэмшүүлэх үндсэн зорилготой. Бичил организм /бактери, доод мөөг/-ын олон янз байдал, нөөц. Бичил организм биологийн идэвхи, бодисын солилцооны бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг практикт ашиглах

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар