МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сургалт


Бакалаврын сургалт

Бакалаврын сургалт

Дээд боловсролын Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөө нь “ерөнхий суурь” (General education), “мэргэжлийн суурь” (Core), “мэргэжлийн” (Major) болон “чөлөөт сонголт” (Free elective) гэсэн бүтэцтэй байна.

  Хүсэлт гаргах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар